Príhovor riaditeľa Národného orgánu programu INTERREG IVC

Vážení projektoví partneri,

dovoľte mi z pozície Národného orgánu programu INTERREG IVC pre Slovenskú republiku privítať Vás na Virtuálnom informačnom dni programu - VIDI 2011. Možno niektorí partneri z verejného sektora, ktorí sa zúčastnili podobného podujatia v roku 2008 v Beladiciach, sú prekvapení zvolenou formou, ale z nášho pohľadu ide o novú progresívnu platformu prenosu informácií k čo najširšiemu potenciálnemu okruhu prijímateľov. Kedže sa nachádzame v období prebiehajúcej poslednej výzvy v programovacom období 2007-2013, snažíme sa o zapojenie čo najširšieho okruhu oprávnených subjektov do programu Európskej teritoriálnej spolupráce. Vidíme to ako jednu z posledných príležitostí ako využiť zostávajúci rozpočet 100 mil. EUR na realizáciu projektových zámerov, ktoré skvalitnia regióny Slovenska a umožnia im byť pre ďalšie programovacie obdobie 2014-2020 konkurencieschopnejšími v spojenej Európe.

Štruktúra tejto platformy je koncipovaná s ohľadom na to, že účastníkom tohto elektronického mítingu sú aj verejné autority bez priamej skúsenosti s programom, ale zároveň i tí, ktorí už implementujú projekty v rámci predchádzajúcich výziev. Pre zefektívnenie prenosu je tématická časť smerovaná v dvoch rovinách. Preto tí partneri, ktorí potrebujú podklady len k samotnej 4. verejnej výzve zamerajú sa len na súbor s predmetným obsahom. Budúci partneri, ktorým problematika programu INTERREG IVC nie je až tak blízka, môžu svoju pozornosť najskôr smerovať do priečinka "Čo je INTERREG IVC", kde nájdu potrebné informácie.

Verím, že zvolená informačná stratégia bude ku prospechu každému z Vás, ktorý sa zúčastnil tohto tak trocha experimentu v rámci samotného programu. Ak Vám i napriek našej snahe o čo najpodrobnejšie informácie zostala z Vášho pohľadu nezodpovedaná otázka, kontaktujte členov tímu Národného orgánu, krorým by som touto cestou vyslovil vďaku za prácu vykonávanú v prospech programu INTERREG IVC na Slovensku.

Ďakujem.

PhDr. Marek Hajduk, PhD.

Národný orgán pre program INTERREG IVC

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk