Odpočet výdavkov na výskum a vývoj (superodpočet)

 

Ministerstvo hospodárstva SR sa dlhodobo snaží o vytvorenie priaznivého prostredia pre rozvoj podnikového výskumu, vývoja a inovácií a nastavenie efektívnych nástrojov pre motiváciu priemyselného sektora na podporu výskumu. Na základe uznesenia vlády č. 327 z 28. júna 2017 k Návrhu opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia bola ministrovi hospodárstva uložená úloha „v spolupráci s ministrom financií vypracovať analýzu súčasného stavu administrácie superodpočtu výdavkov na výskum a vývoj z hľadiska daňových subjektov“.

Na základe uvedeného Ministerstvo hospodárstva SR návrh dotazníka o využívaní „superodpočtu“ výdavkov na výskum a vývoj. Cieľom dotazníka je zistiť, akým prekážkam a problémom čelia podnikatelia pri uplatňovaní superodpočtu, aké sú dôvody nezáujmu zo strany podnikateľov o tento druh daňového zvýhodnenia a aké formy podpory by uvítali v tomto smere.

Dotazník o využívaní „superodpočtu“ výdavkov na výskum a vývoj

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk