Dotácia pre oblasť kultúry a kreatívneho priemyslu

Ministerstvo hospodárstva SR pre Vás pripravilo na jednom mieste sumár všetkých potrebných informácií k poskytnutiu dotácie na náklady pre právnické osoby - podnikateľov v segmente kultúry a/alebo kreatívneho priemyslu, ktorá je reakciou vlády SR na zmiernenie negatívnych ekonomických následkov v dôsledku prijatých mimoriadnych opatrení v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Štruktúra informácií má za cieľ pomôcť vám zorientovať sa v procese a podmienkach poskytnutia dotácie.

       

 

 

1. Žiadateľ sa zaväzuje:

 - do 60 dní od poskytnutia dotácie uhradiť všetky výdavky, ktoré boli použité pri výpočte pomoci;

 - do 90 dní od poskytnutia dotácie ministerstvu doručiť dokumentáciu preukazujúcu účel použitia dotácie.

2. Pre preukázanie účelu použitia dotácie je potrebné   predložiť nasledujúcu dokumentáciu:

 -         Účtovnú závierku za rok 2019 a 2020;

 -         Vystavené faktúry, prípadne iné dokumenty ako napr. schválenie štátneho príspevku na zamestnancov (v sume uvedenej v prílohe žiadosti v časti Výnosy);

 -         Prijaté faktúry (v celkovej sume uvedenej v prílohe žiadosti k jednotlivým položkám uvedených v časti Náklady);

 -         Doklady o úhrade nákladových faktúr napr. výpisy z bankového účtu, alebo iný daňový doklady o úhrade (doklad o úhrade je vhodné priložiť vždy ku konkrétnemu nákladu);

 -         Účtovné knihy;

    V prípade, ak žiadateľ uhradil náklady ešte pred poskytnutím dotácie napr. zo zisku minulých rokov resp. v rámci poskytnutej pôžičky alebo iným spôsobom, je potrebné zdokladovať aj tieto skutočnosti.

3.Vyššie uvedené dokumenty je potrebné doručiť ministerstvu:

 -         Elektronicky cez Slovensko.sk (podanie Všeobecnej agendy s prílohami) alebo

-         Poštou na adresu Ministerstva hospodárstva SR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212) resp. osobným doručením, a to buď ako listinné kópie alebo na elektronickom nosiči.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk