Často kladené otázky

Otázka č. 1: Akú schému pomoci vybrať?

V prípade ak ste mikro/malý podnik sú pre Vás určené obe schémy, rovnako sú obe schémy určené aj pre stredný podnik, ktorý nebol v ťažkostiach k 31.12.2019.

Pre Stredný podnik, ktorý bol k 31.12.2019 v ťažkostiach, je určené len Schéma minimálnej pomoci (de minimis).

Základný rozdiel:

Schéma minimálnej pomoci (de minimis)

  • kumulatívna suma za jediný podnik;
  • kumulácia získanej pomoci v rámci schém de minimis za posledné 2 fiškálne roky a súčasný fiškálny rok (2019, 2020 a 2021);
  • lim. 200 tis. EUR na jediný podnik;
 • Schéma štátnej pomoci podľa odd. 3.1. Dočasného rámca
  • kumulatívna suma za hospodársku jednotku;
  • kumulácia získanej pomoci podľa odd. 3.1. Dočasného rámca (v platnosti od marca 2020);
  • lim. 800 tis. EUR na hospodársku jednotku.

 

Otázka č. 2: Aké dokumenty je potrebné zaslať pri podaní žiadosti o dotáciu?

Listinné podanie

 • Žiadosť 1x podpísaná (vyplnené údaje o žiadateľovi, zaškrtnuté čestné vyhlásenia, vyplnená výška požadovanej dotácie; meno a priezvisko podpisujúcej osoby ...);
 • Príloha 1x podpísaná (zaškrtnutá veľkosť podniku, vyplnené TRŽBY 2019, TRŽBY 2020, VÝNOSY 2020; kumulatívnu sumu prijatej pomoci a náklady účtovne vzniknuté za obdobie marec-december 2020);
 • Zmluva 4x podpísaná.

Elektronické podanie (všeobecná agenda cez Slovensko.sk)

 • Žiadosť 1x elektronicky podpísaná (vyplnené údaje o žiadateľovi, zaškrtnuté čestné vyhlásenia, vyplnená výška požadovanej dotácie; meno a priezvisko podpisujúcej osoby ...);
 • Príloha 1x elektronicky podpísaná (zaškrtnutá veľkosť podniku, vyplnené TRŽBY 2019, TRŽBY 2020, VÝNOSY 2020; kumulatívnu sumu prijatej pomoci a náklady účtovne vzniknuté za obdobie marec-december 2020);
 • Zmluva 4x podpísané a zaslané listinne.

 

Pri podaní žiadosti nie je potrebné mať uzavretú účtovnú závierku a ani sa k žiadosti priamo neprikladá.

Otázka č. 3: Aké poskytnutie štátnej pomoci podľa oddielu 3.1. Dočasného rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19 je potrebné uvádzať pre účely dotácie?

 • pomoc poskytovaná pre samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO a SZČO ako zamestnávateľ) v rámci „Prvej pomoci“ príspevok na náhradu straty príjmu nadväzne na pokles tržieb;

Táto povinnosť sa nevzťahuje na mzdovú dotáciu pre podniky, t. j. zamestnávateľov, ktorí dostali príspevok na mzdu zamestnanca alebo príspevok na náhradu mzdy zamestnanca v rámci „Prvej pomoci“.

 1. pomoc započítaná do limitu 800 tis. EUR - paušálny príspevok na náhradu straty príjmu pre SZČO v nadväznosti na pokles tržieb podľa bodu 2.1.1. Schémy (bod 3.1 Dočasného rámca.

 

V rámci schém Eximbanky a SIH-u sa poskytuje pomoc podľa odd. 3.1 Dočasného rámca, pričom ide o finančnú pomoc vo forme odpustenia poplatku za záruku za úver poskytnutý bankou, resp. o dotáciu záručného poplatku:

 1. pomoc započítaná do limitu 800 tis. EUR SCHÉMA ŠTÁTNEJ POMOCI NA PODPORU NAPLNENIA VYŠŠEJ ÚROVNE POTRIEB LIKVIDITY ŠTÁTNYMI ZDROJMI V SÚVISLOSTI S NÁKAZOU COVID-19 – EXIMBANKA SA.57483 (2020/N);
 2. pomoc započítaná do limitu 800 tis. EUR SCHÉMA ŠTÁTNEJ POMOCI NA PODPORU NAPLNENIA ZÁKLADNEJ ÚROVNE POTRIEB LIKVIDITY ŠTÁTNYMI ZDROJMI V SÚVISLOSTI S NÁKAZOU COVID-19 – SIH SA.57484 (2020/N);
 3. pomoc započítaná do limitu 800 tis. EUR  SCHÉMA ŠTÁTNEJ POMOCI NA PODPORU NAPLNENIA ZÁKLADNEJ ÚROVNE POTRIEB LIKVIDITY ZDROJMI EŠIF V SÚVISLOSTI S NÁKAZOU COVID-19 – SIH SA.57485 (2020/N).

 

Pomoc poskytnutá v rámci Dotácie na úhradu nájomného, uvádzajú podnikateľské subjekty (nájomca).

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk