Žiadosť

Žiadosti o dotáciu pre MSP v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu je možné podávať listinne, alebo elektronicky, a to zaslaním všetkých potrebných dokumentov v zmysle vyhlásenej Výzvy.  
Správne podaná žiadosť obsahuje nasledovné dokumenty:
  •  Formulár žiadosti v rámci schémy štátnej pomoci;
  •  Príloha č. 1 – Výpočet výšky dotácie;
  •  Príloha č. 2 – Zmluva o poskytnutí dotácie.

Mimoriadna podpora je poskytovaná v zmysle dvoch platných schém (schéma de minimis a schéma štátnej pomoci). Schéma de minimis je otvorená pre všetkých žiadateľov, ktorí sú MSP a môžu sa v nej uchádzať o pomoc aj podniky v ťažkostiach. Schéma štátnej pomoci je otvorená pre všetky mikro a malé podniky a v prípade stredných podnikov, výlučne, ak tieto podniky neboli v ťažkostiach k 31.12.2019.
  • Mikro a malý podnik bez ohľadu na skutočnosť či k 31.12.2019 bol podnikom v ťažkostiach - podanie žiadosti v rámci Schémy štátnej pomoci podľa oddielu 3.1.Dočasného rámca;
  • Stredný podnik, ktorý nebol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach - podanie žiadosti v rámci Schémy štátnej pomoci podľa oddielu 3.1.Dočasného rámca;
  • Stredný podnik, ktorý bol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach - podanie žiadosti v rámci Schémy minimálnej pomoci (de minimis);
 
Žiadateľ, ktorý neexistoval počas celého referenčného obdobia (marec-december 2019) pre výpočet poklesu obratu použije za mesiace referenčného obdobia, v ktorých nevykonával činnosť, priemerné tržby (výnosy z predaja tovaru a poskytovania služieb v zmysle výzvy) z ostatných mesiacov referenčného obdobia, počas ktorých už svoju činnosť vykonával.
 
K správnemu výpočtu priemerných tržieb sme pre vás pripravili pomocnú kalkulačku.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk