Ročné platby

Ročné platby sú splatné bez výzvy a to každoročne do 30. júna kalendárneho roka nasledujúceho po roku vydania rozhodnutia o registrácii alebo autorizácii. Úhrada ročných platieb do 30.6.2019 sa týka biocídnych výrobkov s dátumom rozhodnutia pred 31.12.2018 (vrátane).

Právna úprava ročných platieb: § 14(9) zákona č. 319/2013 Z. z. („biocídny zákon“)

Právna úprava sadzieb úhrad ročných platieb: § 1(3) nariadenia vlády č. 340/2013 Z. z. („nariadenie vlády“)

Najčastejšie sadzby ročných platieb:

(i) Prechodné registrácie podľa § 20 biocídneho zákona a § 1(3)(f) nariadenia vlády: 150 €

(ii) Autorizácie na základe vzájomného uznania (Nariadenie EÚ č. 528/2012):

(ii)(a) Individuálny biocídny výrobok - § 1(3)(c) nariadenia vlády: 300 €

(ii)(b) Skupina biocídnych výrobkov - § 1(3)(d) nariadenia vlády: 400 €

Ak sa rozhodnete neuhradiť ročné platby do 30.6.2019 postupujte v zmysle § 20 ods. 6 biocídneho zákona a predložte najneskôr do 5.7.2019 oznámenie o ukončení sprístupňovania biocídneho výrobku na trhu v SR.

 

Podrobnosti k úhrade ročných platieb:

Informáciu, či použiť SEPA platbu Vám poskytne Vaša banka. Bankový poplatok hradí platiteľ.

Pre identifikáciu ročnej platby uveďte VARIABILNÝ SYMBOL.

Ročné platby sa uhrádzajú individuálne pre jednotlivé biocídne výrobky s uvedením príslušného variabilného symbolu identifikujúceho príslušný biocídny výrobok (§ 2(2) nariadenia vlády).


Tvorba variabilného symbolu:

Prechodná registrácia: Variabilný symbol je tvorený registračným číslom po vynechaní písmen a lomiek.

Príklady:

Registračné číslo bio/XXX/D/YY/Z/CCHLP: variabilný symbol XXXYYZ                            

Registračné číslo bio/XXXX/D/YY/Z/CCHLP: variabilný symbol XXXXYYZ                        


Autorizácia na základe vzájomného uznania: Variabilný symbol je tvorený Ref. číslom rozhodnutia po vynechaní písmen a lomiek.

Príklady:

Ref. číslo bio/XXX/O/YY/R: variabilný symbol XXXYY

Ref. číslo bio/XXXX/O/YY/R: variabilný symbol XXXXYY


Špecifický symbol: 19

Správa pre prijímateľa: Názov biocídneho výrobku

Kontaktný e-mail pre otázky vo veci ročných platieb: biocides(zavináč)mhsr.sk

Predmet: Ročné platby 2019


Bankové údaje Ministerstva hospodárstva SR pre ročné platby:

 

SEPA platby

Iné ako SEPA platby

IBAN

SK55 8180 0000 0070 0049 8015

SK55 8180 0000 0070 0049 8015

SWIFT

SPSRSKBAXXX

SUBASKBXXXX

Názov účtu

PÚ-INP CHLP, MH SR

PÚ-INP CHLP, MH SR

Banka príjemcu

STATNA POKLADNICA

Radlinskeho 32

810 05 Bratislava

Slovenská republika

STATNA POKLADNICA

Radlinskeho 32

810 05 Bratislava

Slovenská republika

Sprostredkujúca banka príjemcu

 

Vseobecna uverova banka a.s.

Mlynske Nivy 1

829 90 Bratislava

Slovenská republika

Príjemca

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Centrum pre chemické látky a prípravky

Mlynské nivy 44/a

827 15 Bratislava 212

Slovenská republika

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Centrum pre chemické látky a prípravky

Mlynské nivy 44/a

827 15 Bratislava 212

Slovenská republika


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk