Všeobecný úvod

Chemické látky sú súčasťou nášho každodenného života. Majú veľký význam v každej oblasti. Môžu prinášať nielen prospech a úžitok, ale aj ohroziť zdravie ľudí a životné prostredie. Platné právne predpisy majú zabezpečiť, aby sa na najnižšiu možnú mieru znížilo riziko spojené s používaním chemických látok. Slovensko, ako členský štát Európskej únie, uplatňuje nariadenia REACH, CLP a BPR.

Na národnej úrovni poskytujeme pomoc a informácie potrebné pre praktické uplatňovanie požiadaviek legislatívy pri uvádzaní chemických látok, detergentov a biocídov na trh.

Veríme, že poskytnuté informácie pomôžu podnikateľom pri plnení úloh vyplývajúcich z nariadení REACH, CLP, o detergentoch a z legislatívy o biocídoch. 

Centrum pre chemické látky a prípravky je zodpovedné za prípravu a implementáciu chemickej legislatívy týkajúcej sa uvádzania látok, zmesí, detergentov a biocídnych výrobkov na trh.

Kontakt:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Centrum pre chemické látky a prípravky

Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212

Sekretariát:

tel.: 00421 2 4854 4511


Brožúra RECH a CLP 2013

Asistenčné pracovisko


HELPDESK

Zásadnou úlohou vyplývajúcou pre CCHLP z nariadenia REACH a CLP je zabezpečenie činnosti asistenčného pracoviska ("Helpdesk"). Asistenčné pracovisko pri CCHLP je ustanovené chemickým zákonom (67/2010) na základe článku 124 nariadenia REACH a článku 44 CLP.

Pri hľadaní spôsobu ako uplatňovať ustanovenia nariadení REACH, CLP, BPR a nariadenia o detergentoch je viacero možností a zdrojov, v ktorých je možné riešenie konkrétneho problému hľadať. Povinnosti vyplývajúce z nariadení sú detailne popísané v usmerneniach, všeobecné a do značnej miery aj špecifické otázky súvisiace s touto problematikou nájdete v často kladených otázkach a množstvo informácií o procesoch ako aj databázy látok, ktoré s týmito procesmi súvisia, sa nachádzajú na internetovej stránke ECHA. Ďalšou možnosťou ako konkrétny problém riešiť je položiť otázku prostredníctvom elektronického systému asistenčného pracoviska. Naše skúsenosti naznačujú, že často sú do elektronického systému asistenčného pracoviska vložené otázky, ktoré sú priamo v usmerneniach alebo často kladených otázkach vysvetlené. Z týchto zdrojov čerpajú aj riešitelia CCHLP a preto odporúčame ešte pred položením otázky cez Helpdesk využiť iné možnosti, ktoré sme uviedli.

Asistenčné pracovisko pri poskytovaní poradenstva vychádza aj z doterajších skúseností CCHLP pri poskytovaní stanovísk v oblasti chemickej legislatívy. Poskytuje bezplatné poradenstvo pre výrobcov, dovozcov, následných užívateľov, distribútorov (ďalej len "priemysel") o ich zodpovednostiach a povinnostiach, ktoré im vyplývajú z ustanovení nariadení REACH, CLP, BPR a nariadenia o detergentoch.

Asistenčné pracovisko neposkytuje poradenstvo tým osobám, ktorým nevyplývajú žiadne povinnosti z týchto nariadení. CCHLP má obmedzené personálne kapacity a chce ich efektívne využívať pre poskytovanie poradenstva pre priemysel. Rýchlosť poskytnutia poradenstva bude závisieť aj od množstva otázok, ktoré CCHLP obdrží.

Európska Komisia zdôraznila, že poradenstvo nie je právnym výkladom nariadenia REACH, CLP ani BPR. Priemysel je viazaný len znením týchto nariadení, za plnenie jeho ustanovení nesie zodpovednosť a v sporných prípadoch je oprávnený rozhodnúť iba súd. Je neprípustné, aby priemysel prenášal zodpovednosť za konanie vyplývajúce z poskytnutého stanoviska na CCHLP. CCHLP neprijíma zodpovednosť ani akékoľvek záväzky vyplývajúce z poskytnutého poradenstva. CCHLP nemá právomoc poskytovať právne záväzný výklad k zneniu nariadení.

Cieľom poradenstva je poskytovať informácie priamo vedúce k riešeniu konkrétneho problému za využitia všetkých dostupných zdrojov týkajúcich sa riešenia a za využitia skúseností s riešením podobných problémov. Za základ poradenstva na národnej úrovni považujeme informácie na internetovej stránke CCHLP, prostredníctvom ktorej informujeme aj o iných zdrojoch informácií (internetová stránka ECHA, usmernenia, často kladené otázky) a elektronický systém asistenčného pracoviska (Helpdesk). Doplnkovými aktivitami CCHLP je účasť na seminároch alebo konferenciách, vydávanie monotematických dokumentov (napr. brožúry), osobné a telefonické konzultácie.

Otázky k nariadeniam REACH, CLP, BPR a k nariadeniu o detergentoch spolu s Vašou identifikáciou (výrobca, dovozca, následný užívateľ) zasielajte prostredníctvom systému asistenčného pracoviska CCHLP (Helpdesk).

Pred tým, ako začnete formulovať svoju otázku je dôležité, aby ste poznali definície jednotlivých pojmov uvedených v nariadeniach a presne im rozumeli. Má to zásadný význam pre správne uplatňovanie týchto nariadení, ušetrí Vám to čas a prostriedky.


 INFORMÁCIE PRE ŠIROKÚ VEREJNOSŤ

Okrem zhromažďovania informácií a ich hodnotenia má mimoriadny význam aj zvyšovanie informovanosti širokej verejnosti o dôsledkoch používania chemikálií, o možnostiach ako sa vyvarovať ich nepriaznivým účinkom a o zásadách, ktorých dodržiavaním sa môže minimalizovať riziko poškodenia zdravia pri ich používaní. Základnou zásadou je identifikovať ohrozenie, mať informácie o prípadnom rozsahu ohrozenia a poznať spôsob, ako ohrozenie odvrátiť. Je možné povedať, že je pre nás dobré vedieť, ktoré chemikálie nás môžu ohrozovať a ktoré ich vlastnosti sú pre ľudský organizmus nebezpečné. Niektoré chemikálie sú relatívne neškodné, iné môžu zásadne skôr či neskôr ovplyvniť kvalitu nášho života vyvolaním choroby alebo spôsobením zranenia priamo pri kontakte s tkanivami alebo nepriamo vstupom do organizmu a následným poškodením niektorého orgánu.

Z týchto dôvodov považujeme za dôležité informovať širokú verejnosť o základných zásadách používania chemikálií a vo viacerých prípadoch aj o vlastnostiach a účinkoch konkrétnych chemikálií. Materiály, ktoré na tomto mieste zverejňujeme, vznikajú postupne a niekedy reagujú na nové informácie o zdokumentovaných prípadoch poškodenia zdravia pri nesprávnom používaní chemikálií. V súčasnosti je širokej verejnosti dostupné množstvo informácií, z ktorých nie všetky sú pravdivé alebo minimálne nie sú poskytované spôsobom, ktorý by nespôsoboval u zainteresovanej verejnosti určité pochybnosti alebo rozpaky. Poznať a rozumieť v širších súvislostiach je cieľ, ktorý pomáha zvyšovať kvalitu života eliminovaním rizík a zabraňuje vzniku zbytočných alebo nepodložených obáv z chemikálií v našom živote.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk