Najčastejšie otázky a odpovede

Otázka

Bude možné v súvislosti s novelou zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách zaokrúhľovať aj sumy pri vracaní peňazí spotrebiteľom v hotovosti?

 

Odpoveď

Dňa 1. júla 2022 nadobudne účinnosť zákon č. 457/2021 Z. z., ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 457/2021 Z. z.). Ustanovenie § 3 ods. 4 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 457/2021 Z. z. (ďalej len „zákon o cenách“) bude upravovať zaokrúhľovanie cien platených v hotovosti nasledovným spôsobom: „Cena platená v hotovosti sa zaokrúhľuje na 5 eurocentov; celkový zvyšok nezaokrúhlenej ceny platenej v hotovosti, ktorý je nižší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nadol a celkový zvyšok nezaokrúhlenej ceny platenej v hotovosti, ktorý je rovný alebo vyšší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nahor. Ak je cena platená v hotovosti súčtom cien za viac kusov toho istého tovaru alebo viac kusov rôznych tovarov, zaokrúhľuje sa takto až výsledná cena platená v hotovosti. Cena platená v hotovosti vo výške 1 eurocent alebo 2 eurocenty sa zaokrúhľuje na 5 eurocentov. Takéto zaokrúhľovanie ceny nie je porušením cenovej disciplíny podľa tohto zákona“.

Vyššie uvedená právna úprava zákona o cenách sa bude vzťahovať len na ceny dohodnuté pri nákupe a predaji tovaru podľa § 2 ods. 1 zákona o cenách. Obchodníkom, ktorí budú chcieť zaokrúhľovať aj sumy pri vracaní peňazí spotrebiteľom v hotovosti, napr. pri vrátení tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy uzavretej na diaľku alebo uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, odporúčame upraviť si uvedené vo svojich všeobecných obchodných podmienkach, a to rovnakým alebo obdobným spôsobom, akým bude s účinnosťou od 1. júla 2022 upravené zaokrúhľovanie cien platených v hotovosti v § 3 ods. 4 zákona o cenách, aby bola zachovaná rovnováha v právach a povinnostiach zmluvných strán.

Viac informácií k zaokrúhľovaniu cien nájdete na internetovej stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky: https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/cenova-oblast/. 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk