Nesťažuj sa!

Ak máte spor s predávajúcim a chcete sa vyhnúť súdnemu konaniu, vhodným riešením by pre vás mohlo byť alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov (ARS). V porovnaní s konaním na súde je ARS zvyčajne rýchlejšie, jednoduchšie a lacnejšie.

 

Výhody ARS

·         Subjekt ARS by mal ukončiť riešenie sporu do 90 dní (pri zložitých prípadoch je možné predĺženie lehoty).

·         Predávajúci je podľa zákona o ARS povinný poskytnúť súčinnosť subjektu ARS, a to pod hrozbou pokuty.

·         Identifikačné údaje predávajúcich, ktorí nebudú spolupracovať so subjektom ARS, môžu byť po dobu 90 dní zverejnené na webovej stránke subjektu ARS.

·         Podanie návrhu na ARS nevylučuje možnosť obrátiť sa na súd.

 

Ako sa postupuje pri ARS

Do riešenia sporu je zapojená nezávislá tretia strana (subjekt ARS), aby medzi vami a predávajúcim pôsobila ako sprostredkovateľ. Subjekt ARS rieši spor mimosúdne, proces je menej formálny, musí však dodržať postup upravený zákonom o ARS.

 

Podmienky začatia ARS

Odstúpili ste od zmluvy v lehote 14 dní a internetový obchod vám nevrátil platbu? Máte problém s reklamáciou tovaru? Domnievate sa, že boli porušené vaše spotrebiteľské práva? Zhromaždite si podklady, čím lepšie máte zdokumentovaný váš právny nárok, tým vyššia je šanca na úspešné vyriešenie sporu. Zároveň písomne kontaktujte predávajúceho so žiadosťou o nápravu a špecifikujte konkrétnu požiadavku na riešenie celého problému. Ak na túto žiadosť predávajúci do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie alebo na ňu odpovie zamietavo, môžete sa s návrhom na začatie ARS obrátiť na príslušný subjekt ARS. Zoznam subjektov ARS nájdete TU. Návrh na začatie ARS môžete podať listom, emailom, ústne do zápisnice alebo cez formulár, ktorý je k dispozícii na webstránke príslušného subjektu ARS a na webstránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Tento proces je u väčšiny subjektov ARS bezplatný. Niektoré subjekty požadujú maximálny poplatok vo výške 5 eur.

 

Priebeh ARS

Subjekt ARS návrh preskúma, aby zistil, či môže začať ARS alebo či návrh odmietne. O odmietnutí a dôvodoch odmietnutia vás informuje. Po začatí riešenia sporu subjekt ARS kontaktuje obe strany sporu a spor sa snaží vyriešiť, napríklad hľadaním kompromisov tak, aby boli dodržané práva dotknutých strán. V záujme čo najrýchlejšieho vyriešenia sporu prebieha komunikácia najmä elektronicky alebo telefonicky.

 

Ukončenie ARS dohodou

Cieľom ARS je nájsť riešenie pre obe strany sporu a dopomôcť im k uzavretiu dohody. Pri zmierlivom vyriešení sporu s predávajúcim subjekt ARS pripraví dohodu o vyriešení sporu. Ak dohodu podpíšu obe strany sporu, stáva sa právne záväzná.

 

Ukončenie ARS bez dohody

Ak nedôjde k uzavretiu dohody, ale subjekt ARS pri riešení sporu dospeje k záveru, že predávajúci porušil Vaše spotrebiteľské práva, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska. Objasní v ňom vaše spotrebiteľské práva, čo vám môže poslúžiť ako podklad na vypracovanie návrhu na začatie súdneho konania.

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk