Nesťažuj sa!

Vážený spotrebiteľ, 

alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov (ďalej len „ARS“) je nestranný, finančne nenáročný (poplatok je nanajvýš 5 EUR, avšak u väčšiny subjektov ARS ide o bezodplatnú službu) a menej formálny spôsob riešenia sporu medzi predávajúcim a spotrebiteľom, pričom sa subjekt ARS usiluje dospieť k vzájomnej dohode medzi oboma stranami sporu. V porovnaní napríklad so súdom ide aj o časovo úspornejší spôsob ako sa domôcť práv. Subjekt ARS ukončí spor do 90 dní a predĺženie tejto lehoty je možné iba v osobitne zložitých prípadoch. Spotrebiteľ sa môže na subjekty ARS obrátiť v rôznych sporoch, či už ide o nákup služieb (napr. obstaranie zájazdu, oprava spotrebičov) alebo tovaru (napr. kúpa auta), ďalej v prípade sporov vzniknutých z reklamácie, ale aj v rámci finančných služieb, zmlúv o dodávke a odbere tepla, plynu, elektriny a iné. 

Predtým, ako sa rozhodnete riešiť spor s predávajúcim prostredníctvom ARS, predávajúceho musíte najskôr požiadať o nápravu protiprávneho stavu, do ktorého ste sa ako spotrebiteľ jeho konaním dostali. V prípade, že Vám predávajúci do 30 dní odo dňa odoslania žiadosti o nápravu neodpovie alebo odpovie zamietavo, môžete podať návrh na začatie ARS jednému zo subjektov ARS. Nezabúdajte však, že hodnota sporu musí byť vyššia ako 20 €. Je dôležité, aby ste dodržali všetky zákonom požadované predpoklady na podanie návrhu na začatie ARS, v opačnom prípade bude subjekt nútený návrh odmietnuť. 

Na Slovensku máme v súčasnosti viacero subjektov ARS, ktoré tvoria štátne orgány, ako aj neštátne subjekty. Kompletný zoznam je uverejnený na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

Podanie návrhu na začatie ARS je veľmi jednoduché a máte ho možnosť podať elektronicky (a to aj bez zaručeného elektronického podpisu), poštou alebo priamo v mieste sídla subjektu ARS. Obsahové náležitosti návrhu  bližšie upravuje § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Formulár pre podanie návrhu môžete nájsť na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1, ako aj na stránkach jednotlivých subjektov ARS.

Cieľom subjektov ARS je zmierlivé vyriešenie sporu uzatvorením dohody medzi dotknutým spotrebiteľom a predávajúcim. Podpísaná dohoda je pre oba subjekty právne záväzná a jej dodržanie je súdne vymáhateľné. Výhodnou ARS je, že predávajúci má zákonnú povinnosť so subjektom ARS spolupracovať, a to pod hrozbou prípadných sankcií. Úlohou subjektu ARS je predovšetkým nestranné vyriešenie spotrebiteľského sporu. Právnou argumentáciou sa bude snažiť presvedčiť predávajúceho o Vašich právach a naopak, v prípade, ak je zrejmé, že si ako spotrebiteľ uplatňujete práva nad rámec zákona, vysvetlí a odôvodní Vám, prečo nie sú Vaše požiadavky v súlade so zákonom a prečo nemáte právo na nárok, ktorý si uplatňujete. 

V prípade, že medzi Vami a druhou stranou sporu nedôjde k uzavretiu dohody, máte stále právo obrátiť sa na príslušný všeobecný súd. Ak sa dohodu medzi dvoma stranami nepodarí uzavrieť, a predávajúci porušil práva spotrebiteľa, subjekt ARS ukončí spor vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska. Stanovisko nemá záväznú povahu, avšak môže Vám pomôcť pri vypracovaní návrhu na začatie súdneho konania. 

Tak sa viac nesťažujte a riešte svoj problém.

Prajeme Vám úspešné vyriešenie Vášho spotrebiteľského sporu!

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk