Výzva na prihlásenie sa do zoznamu expertov lepšej regulácie

Hľadáme expertov lepšej regulácie, ktorí budú zaradení do zoznamu expertov v rámci národného projektu „Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku a hodnotenie politík v kompetencii Ministerstva hospodárstva SR“

aktualizované dňa: 25. 05. 2020

 

OP EVS - ESF

 

Stručný opis:

Školitelia zo štátnej správy, akademickej sféry a verejnosti budú viesť a realizovať školenia pre:

 • zamestnancov štátnej správy, t. j. predkladateľov dokumentov do schvaľovacieho procesu, pre tvorcov regulácií, pre zamestnancov legislatívnych odborov a pre analytikov;

 • predstaviteľov územných samospráv a poslancov NR SR a ich asistentov;

 • verejnosť (občanov, podnikateľské subjekty, mimovládne neziskové organizácie, a pod.).

 

Školiteľov hľadáme na témy:

 • proces posudzovania vplyvov,

 • analýza vplyvov na verejné financie,

 • analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (vrátane testu MSP),

 • analýza sociálnych vplyvov,

 • analýza vplyvov na životné prostredie,

 • analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti,

 • analýza vplyvov služieb verejnej správy pre občana,

 • prípadové štúdie.

podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (aktualizované znenie)

Základom pre školenia je manuál školiteľov, ktorý obsahuje ciele školenia, teoretickú a praktickú časť, ktorú je potrebné dodržať.

 

Požiadavky na školiteľov:

1. Odborník - junior: spracovateľ odborných podkladov, koordinátor odbornej pracovnej skupiny – odborník s vysokoškolským vzdelaním (minimálne VŠ I. stupňa) vykonávajúci činnosti súvisiace napr. s organizáciou (v súvislosti s odbornou náplňou) a odborným vedením pracovných skupín a riadiacich výborov alebo členovia odborných skupín a výborov pre vecnú problematiku náplne projektov s využitím existujúcich analytických, metodických, procesných materiálov a postupov vrátane konzultačnej, resp. školiteľskej činnosti (vo vzťahu k frekventantom) alebo právnik odbornej aktivity – maximálna hrubá mzda/hod. je 15 €

2. Odborník – senior: špecialista v rámci koordinácie odborných pracovných skupín – odborník s vysokoškolským vzdelaním (minimálne VŠ II. stupňa) vykonávajúci činnosti súvisiace napr. s organizáciou (v súvislosti s odbornou náplňou) a odborným vedením pracovných skupín a riadiacich výborov alebo členovia odborných skupín a výborov pre vecnú problematiku náplne projektov s využitím existujúcich analytických, metodických, procesných materiálov a postupov vrátane konzultačnej činnosti a spracovania odborných podkladov, resp. školiteľskej činnosti alebo právnik odbornej aktivity – s odbornou praxou viac ako 5 rokov - maximálna hrubá mzda/hod. je 25 €

3. Expert: mimoriadne kvalifikovaný expert v predmetnej oblasti (minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa) – expert lektor/školiteľ/konzultant/analytik/ metodik samostatne vykonávajúci analytickú činnosť, návrh systémov a metodík, spracovávajúci odborné podkladové materiály a koncepcie s praxou v požadovanom odbore s požadovanou kvalifikáciou viac ako 8 rokov ALEBO vysoko kvalifikovaný expert: výskumník alebo vedecký pracovník s akademickým titulom PhD. alebo vedecko-pedagogickou hodnosťou docent a praxou v požadovanom odbore s požadovanou kvalifikáciou minimálne 5 rokov – maximálna hrubá mzda/hod. je 30 €

 

Ďalšie špecifické kvalifikačné a osobnostné predpoklady

 • znalosť programových dokumentov v danej oblasti – Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov, RIA 2020 – Stratégia lepšej regulácie, Legislatívne pravidlá vlády SR, Smernica na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR;

 • skúsenosti s posudzovaním a identifikovaním vybraných vplyvov;

 • schopnosť pracovať so skupinou, schopnosť reagovať na podnety zo školení a otázky, schopnosť poskytnúť spätnú väzbu;

 • prezentačné zručnosti;

 • práca so školiteľským manuálom podľa auditória.

   

Zoznam požadovaných dokladov:

1. Štruktúrovaný životopis s poukázaním na dĺžku trvania prislúchajúcej odbornej praxe týkajúcej sa lepšej regulácie a kvalifikačnými a osobnostnými predpokladmi..

2. Kópia dokladu o ukončení vysokoškolského vzdelania.

3. Doklad o praxi uchádzača:

 • Čestné vyhlásenie potvrdzujúce vykonanú odbornú prax u zamestnávateľov,

 • Opis činností štátnozamestnaneckého miesta (v prípade praxe v štátnej správe).

4. Ďalšie dokumenty podľa vlastného uváženia (kópie certifikátov, doklady preukazujúce skúsenosti s hodnotením vplyvov, doklady o absolvovaní školení, a pod.).

5. Čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov.

6. Písomný súhlas so spracovávaním osobných údajov podľa zákona č 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. na účely výzvy na nevyhnutne potrebnú dobu.

 

Doplňujúce informácie:

Uchádzači, ktorí budú spĺňať zverejnené kritériá na základe doručených náležitostí k výberu uchádzača na pozíciu školiteľov budú zaradení do zoznamu expertov lepšej regulácie, ktorý bude slúžiť na účely výberu školiteľov pre jednotlivé typy školení. Školitelia nemusia byť odborníci na všetky uvedené témy, pretože tímy školiteľov budú zostavené z expertov lepšej regulácie podľa potreby zamerania školenia, podľa auditória a na základe časovej dostupnosti školiteľov.

Školenia budú trvať 1-2 dni a budú prebiehať v rokoch 2018 až 2021. Konkrétne termíny budú v dostatočnom časovom predstihu zverejnené na webovom sídle MH SR.

Školenia budú vybraní školitelia lepšej regulácie realizovať na základe dohody o vykonaní práce. Ich odmeňovanie je v súlade s Usmernením Riadiaceho orgánu pre Operačný program Efektívna verejná správa č. 5, Verzia č. 2 k oprávnenosti vybraných skupín výdavkov pre programové obdobie 2014-2020

http://www.minv.sk/?usmernenia-riadiaceho-organu&subor=286874.

Osobné údaje poskytnuté uchádzačmi do výberového konania budú spracované podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. na účely výzvy na nevyhnutne potrebnú dobu.

 

Požadované doklady zašlite v zalepenej obálke s označením „PRIHLASOVANIE SA DO ZOZNAMU EXPERTOV LEPŠEJ REGULÁCIE“ na adresu:

Ministerstvo hospodárstva SR
odbor podnikateľského prostredia
Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava 212

Štruktúrovaný životopis a tému/y, ktorú/é máte záujem školiť zároveň zašlite na adresu tatiana.hluskova@mhsr.sk. 

 

Termín prihlasovania záujemcov: počas trvania projektu (trvanie projektu do decembra 2021)

 

Kontakt:

Ing. Jana Gajdošíková, poverená zastupovaním riaditeľky odboru podnikateľského prostredia

jana.gajdosikova@mhsr.sk, 02/4854 2424

 

Ing. Tatiana Hlušková, PhD., projektový manažér (národný projekt Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku a hodnotenie politík v kompetencii Ministerstva hospodárstva SR)

tatiana.hluskova@mhsr.sk

 

 

Verzia pre tlač TU

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk