4. Prehodnotenie zdravotného dohľadu prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich 1. a 2. kategórie prác

Priorita PVV

Vláda bude pokračovať v prijímaní komplexných riešení na znižovanie administratívneho zaťaženia pri podnikaní, napríklad prehodnotením pracovnej zdravotnej služby.

Súčasný stav

Novelou zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinnou od 01. 08. 2014 sa opätovne zaviedla povinnosť zabezpečiť zdravotný dohľad prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby aj pre zamestnancov vykonávajúcich 1. a 2. kategóriu prác (napr. pre ľudí pracujúcich v administratíve).

Dôvod zmeny

Podpora a ochrana zdravia zamestnancov, zamestnávatelia majú povinnosť chrániť zdravie všetkých zamestnancov, potreba vymedzenia povinností pracovných zdravotných služieb pre jednotlivé kategórie prác a jasnejšie zadefinovanie jednotlivých kategórii na základe prvotného hodnotenia rizík na pracovisku.

Termín plnenia

31. 12. 2017

Splnené

Úloha bola splnená novelizáciou zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov prehodnotením zdravotného dohľadu prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby zamestnancov vykonávajúcich 1. a 2. kategóriu prác. Legislatívny návrh riešenia zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby bol predložený na rokovanie vlády dňa 24. júla 2017, ako novela zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uznesením vlády SR č. 339/2017 bol schválený. Návrh zákona bol prerokovaný na 21. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 908 bol schválený 19. októbra 2017.

 

Zodpovedný

Ministerstvo zdravotníctva SR

Prínos

Dôjde k odbúraniu administratívnych nákladov jedného podnikateľa vo výške 152,60 eur.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk