19. Preskúmanie možnosti nahradiť súhlas resp. potvrdenie správcu dane o neexistencii nedoplatkov nad 170 eur

Priorita PVV

Vláda vytvorí predpoklady na systematické zlepšovanie postavenia Slovenskej republiky voči krajinám OECD a EÚ v hodnoteniach podnikateľského prostredia, napríklad postavenie SR v Doing Business.

Súčasný stav

Potvrdenie o stave osobného účtu je možné žiadať na FS SR osobne, alebo je možné podať žiadosť elektronickými prostriedkami, ak má poplatník s daňovým úradom podpísanú dohodu podľa daňového poriadku (§ 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní), alebo kvalifikovaný elektronický podpis.

Potvrdenie o stave osobného účtu, resp. potvrdenie o tom, že príslušná osoba napr. nemá nedoplatky na daniach, podlieha správnemu poplatku podľa položky 143 b/ sadzobníka správnych poplatkov v sume 3 eur a pri žiadosti o potvrdenie o stave osobného účtu podanej elektronicky sa sadzba poplatku znižuje podľa § 6 ods. 2 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch o 50 % zo sadzby poplatkov určených v sadzobníku, t. j. vo výške 1,50 eur.

Dôvod zmeny

Možnosť získať aktuálne informácie o stave účtu daňového subjektu priamo na registrových súdoch, t. j. zníženie počtu dokumentov, ktoré musí podnikateľ predložiť pri úkonoch vykonávaných registrovými súdmi.

Termín plnenia

30. 06. 2018

Zodpovední

Ministerstvo spravodlivosti SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR

Prínos

Po prijatí tohto opatrenia by sa SR v rebríčku Doing Business mohla v dôsledku zníženia počtu procedúr o jednu posunúť v rámci indikátora Začatie podnikania až o 10 miest zo 68. na 58. miesto.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk