30. Vypracovať analýzu súčasného stavu administrácie superodpočtu výdavkov na výskum a vývoj z hľadiska daňových subjektov

Priorita PVV

Vláda sa zasadí o vytvorenie priaznivého prostredia pre rozvoj podnikového výskumu, vývoja a inovácií a nastavenie efektívnych nástrojov pre motiváciu priemyselného sektora na podporu výskumu.

Súčasný stav

Slovensko má v rámci krajín V4 najnižšiu mieru podpory výskumu a vývoja z hľadiska uznateľnosti výdavkov podnikateľských subjektov na tieto účely. Od roku 2015 bol § 30c zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov zavedený odpočet výdavkov na VaV formou daňového zvýhodnenia s cieľom podporiť investície podnikateľského sektora do vedy a výskumu. V zdaňovacom období 2015 si tzv. superodpočet uplatnilo 84 subjektov v objeme 9,2 mil. eur. Tieto subjekty zaplatili daň v objeme 63,3 mil. eur (2,2 % celkového výnosu DPPO). Daňová úľava nemala zásadný motivačný účinok pre nové a malé firmy. Využili ju najmä na trhu dlhodobo úspešné a etablované firmy. Približne 69 % objemu si uplatnili veľké firmy s počtom 100 a viac zamestnancov. MSP tvorili na uvedenej úľave 31 %. Nízke využitie inštitútu tzv. superodpočtu môže mať rôzne príčiny.

Dôvod zmeny

Detailnou analýzou formou dotazníka identifikovať hlavné praktické problémy daňových subjektov pri uplatňovaní superodpočtu s cieľom zistenia dôvodov nevyužitia tejto daňovej úľavy.

Termín plnenia

30. 06. 2018

Zodpovední

Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR

Prínos

Zvýšenie superodpočtu na jednej strane znamená stratu/výpadok príjmov štátu, na druhej strane realizácia výstupov aplikovaného výskumu vo forme výrobkov alebo služieb zakladá navýšenie príjmovej časti daňovníka s potenciálom vyšších odvodov daní do štátnej pokladnice. Ide o nástroj zatraktívnenia podnikania, motivácie zahraničných investícií do centier VaV na Slovensku (v súčasnosti existuje šesť), zvýšenia konkurencieschopnosti ekonomiky SR, záujmu podnikateľskej sféry o  zavedenie a rozvoj VaV, priblíženie sa k európskym štandardom v podiele investícií do VaV na HDP, ako nástroj plnenia cieľa RIS3 (% HDP na VaV, podiel investícií podnikateľskej sféry na celkových výdavkoch na VaV) a plnenia jednej z priorít Agendy 2030. 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk