15. Zaviesť jednotný formulár na stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia, ktoré pomôžu zefektívniť proces stavebného konania

Priorita PVV

Vláda sa zameria aj na celkové znižovanie administratívnej záťaže podnikateľov v stavebníctve.

Medzi ďalšie priority vlády bude patriť zjednodušenie pravidiel a skrátenie stavebného konania, zlepšenie informačného systému o realizovaných stavbách zavedením jednotných formulárov na stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia.

Súčasný stav

Povinnosť podať žiadosť o stavebné povolenie ukladá § 54 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. V súčasnosti jednotný formulár neexistuje. Navrhované formuláre budú jednotné pre územie Slovenska, pre všetky stavebné úrady.

Dôvod zmeny

Zjednotenie aplikačného postupu stavebných úradov, zrýchlenie a zefektívnenie povoľovacieho postupu.

Termín plnenia

31. 12. 2019

Zodpovedný

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Prínos

Zníženie administratívneho zaťaženia podnikania, úspora časových nákladov vypĺňania dvoch obsahovo podobných formulárov.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk