28. Zaviesť možnosť predvyplnenia daňového priznania k motorovému vozidlu Finančnou správou SR

Priorita PVV

S cieľom zvýšenia efektivity správy daní a účinnosti daňových kontrol vláda podporí ďalší rozvoj procesov elektronizácie finančnej správy aj so zameraním na elektronickú výmenu potrebných informácií s daňovými správami iných štátov..

Súčasný stav

Daňovník pri vypĺňaní daňového priznania k motorovému vozidlu musí vypĺňať údaje o vozidle pre správne vypočítanie dane.

Termín plnenia

01. 02. 2019

Zodpovedný

Ministerstvo financií SR

Prínos

Zasielanie predvyplnených elektronických daňových priznaní k dani z motorového vozidla daňovníkom s povinnosťou elektronického doručovania do elektronickej schránky daňovníka; povinnosť daňovníka podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel tým nie je dotknutá. Vo vygenerovanom daňovom priznaní budú predvyplnené všetky údaje zo spracovaných daňových priznaní za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, (vrátane údajov o vozidle a dani a údaje z neštruktúrovaných oznámení o zániku daňovej povinnosti daňovníka), čím dôjde k časovej úspore.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk