9. Zaviesť službu sledovania zmien na liste vlastníctva v katastri nehnuteľností

Súčasný stav

Zákonom č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov je umožnené sledovať údaje katastra vo forme výpisu z katastra nehnuteľností na niektorom z portálov prevádzkovaných Úradom geodézie, kartografie a katastra SR, alebo osobnou návštevou príslušného okresného úradu, katastrálneho odboru. Zároveň je uložená povinnosť podnikateľom podnikajúcim v oblasti geodézie a kartografie požiadať o podklady na vykonávanie geodetických a kartografických činností a povinnosť poskytnúť výsledky geodetických a kartografických činností.

Dôvod zmeny

Elektronizácia služby katastra nehnuteľností.

Termín plnenia

31. 12. 2018

Zodpovedný

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Prínos

V prípade služby sledovania zmien na liste vlastníctva, ako navrhuje opatrenie, dôjde k zníženiu administratívnych nákladov, ako aj k úspore z časového hľadiska cca 39 minút na jedného podnikateľa. Zavedenie tejto služby bude okrem geodetickej verejnosti znamenať prínos aj pre každého podnikateľa, ktorý čerpá údaje z katastra nehnuteľností a v konečnom dôsledku aj pre každého občana. Administratívne náklady v prípade podania žiadosti zo strany podnikateľa o výpis z listu vlastníctva sú 17 eur (na jedného podnikateľa).

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk