2. Zrušenie pokuty a penále pre zamestnávateľa v súvislosti s nepravdivým čestným vyhlásením zamestnanca pracujúceho na dohodu o brigádnickej práci študentov

Priorita PVV

Vláda bude znižovať administratívnu záťaž spojenú so sociálnym poistením. Bude pokračovať v prijímaní opatrení, ktoré povedú k ďalšiemu zníženiu administratívnej záťaže zamestnancov, zamestnávateľov, samostatne zárobkovo činných osôb a ďalších poistencov, a posilní proklientský prístup týchto inštitúcií.

Súčasný stav

§ 227a ods. 2 písm. c) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov hovorí, že fyzická osoba v právnom vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov je povinná predložiť zamestnávateľovi písomné čestné vyhlásenie, že si právo podľa odseku 1 súčasne neuplatňuje u iného zamestnávateľa v tom istom kalendárnom mesiaci. Podnikateľ, ktorý podpísal s takýmto študentom dohodu, v praxi nemá možnosť overiť si, či dotyčný študent nepodpísal takéto vyhlásenie aj u ďalších zamestnávateľov. Sociálna poisťovňa má pritom možnosť overiť si tieto skutočnosti podľa rodného čísla študenta ihneď po prihlásení študenta do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia a včas upozorniť na takéto porušenie podnikateľov. Aj v tomto prípade platia pokuty podľa § 239 až do výšky 16 596,96 eur a penále podľa § 240.

Dôvod zmeny

Explicitne zákon neukladá povinnosť podnikateľa skúmať pravdivosť čestného vyhlásenia, prakticky však dochádza zo strany Sociálnej poisťovne k následnému vyrubeniu pokút za nepravdivé čestné vyhlásenie. Ak Sociálna poisťovňa zistí, že išlo o takého nepravdivé vyhlásenie, povinnosťou podnikateľa je nielen doplatiť spätne a často s veľkým časovým odstupom odvody, ale aj prerobiť všetky doklady (administratívna záťaž). Pri zistení viacnásobne uplatnenej výnimky Sociálna poisťovňa kontaktuje zamestnávateľa, ktorý musí opraviť register, mesačné výkazy a doplatiť poistné. Podnikatelia sú zodpovední za správny odvod poistného i napriek tomu, že nemajú možnosť zistiť pravdivosť čestného prehlásenia u ostatných podnikateľov a vychádzajú len z čestného prehlásenia, ktoré dostali od študenta. Zástupcovia podnikateľov konštatovali, že odvody z takýchto dohôd študentov sú relatívne nízke, avšak predstavujú významnú administratívnu záťaž tak pre podnikateľa ako aj pre Sociálnu poisťovňu.

Termín plnenia

30. 06. 2018

Zodpovedný

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Prínos

Ušetrenie priamych finančných nákladov pre jedného podnikateľa súvisiacich s udelením pokuty v maximálnej výške 16 596,96 eur a administratívnych nákladov na jedného podnikateľa vo výške 57 eur.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk