14. Zabezpečiť, aby štátne inštitúcie už od fyzických a právnických osôb ďalej nepožadovali najčastejšie žiadané výpisy, potvrdenia a ďalšie dokumenty

 

Znenie opatrenia:

Zabezpečiť, aby štátne inštitúcie už od fyzických a právnických osôb ďalej nepožadovali najčastejšie žiadané výpisy, potvrdenia a ďalšie dokumenty.

 

Súčasný stav

Podnikatelia majú povinnosť doručovať na rôzne úrady a inštitúcie dokumenty, ktoré si tieto úrady vyžadujú, hoci sú to dokumenty vydané štátom, prípadne jeho inštitúciami.

Popis záťaže

Táto bežná prax prináša podnikateľom administratívnu záťaž, ktorá si vyžaduje finančné a časové nároky pri vybavovaní a získavaní týchto dokumentov.

Náklady

Náklady je veľmi ťažké vyčísliť, keďže ide o veľmi rôznorodé požiadavky v závislosti od typu podnikania a typu žiadostí.

Dôvody na zmenu (argumenty)

Štát a jeho inštitúcie by mali vyžadovať od občana iba také podklady, ktoré si samy nemôžu získať, teda také, ktoré si vyžadujú jeho vôľu a súhlas (napr. čestné prehlásenia, vyhlásenia, žiadosti, a pod.). Všetky ostatné podklady, ktoré úrad alebo inštitúcia pre svoje rozhodnutie potrebuje, by si mala vyžiadať a získať sama bez zaťažovania občana.

Vysvetlenie k opatreniu

Ak štátna inštitúcia alebo úrad potrebuje na vydanie svojho rozhodnutia takéto potvrdenie, výpis z registra alebo iný dokument, je povinná si ho vyžiadať bez toho, aby ukladaním akejkoľvek povinnosti zaťažovala občana. Od občana môže žiadať len taký dokument, ktorého vytvorenie je v jeho moci alebo záleží na jeho rozhodnutí. To sa vzťahuje na fyzické aj právnické osoby, teda aj na podnikateľov, spoločnosti a neziskové organizácie.

Opatrenie bude realizované pre identifikované najčastejšie žiadané výpisy v rámci príloh rôznych žiadostí. Sú nimi list vlastníctva, výpis z registra trestov, výpis z obchodného registra a živnostenského registra.

Termín realizácie opatrenia

31. 12. 2018

Gestor a spolugestori

ÚPPVII

Prínos

Cieľom predloženého návrhu zákona je zrušenie povinnosti predkladať orgánom verejnej moci výpisy z listu vlastníctva, z obchodného registra, zo živnostenského registra a výpisy z registra trestov v listinnej podobe na základe tzv. princípu jedenkrát a dosť a odbremeniť tak občanov a podnikateľov od poskytovania údajov, ktoré už dnes štát má k dispozícii. Všetky tieto údaje si môžu zamestnanci verejnej správy získavať sami v reálnom čase. Zníži sa administratívne zaťaženie podnikateľov, čím sa ušetria ich finančné a časové náklady, podnikatelia získajú viac času na rozvíjanie svojho podnikania. Podporí sa tým rast produktivity práce, rast ekonomiky a prosperita cez odstránenie neproduktívnych nákladov a zbytočnej administratívy.

Popis vybraných vplyvov

Negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy v hodnote 2,7 mil. eur.

Pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie vo výške 6,6 mil. eur.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk