20. Zabezpečiť lepšiu informovanosť o poskytovaní regionálnej investičnej pomoci v regiónoch

 

Znenie opatrenia:

Zabezpečiť lepšiu informovanosť o poskytovaní regionálnej investičnej pomoci v regiónoch

 

Súčasný stav

Zástupcovia regiónov neposkytujú podnikateľom aktuálne informácie o možnostiach podpory podnikania.

Popis záťaže

Na úrovni regiónov podnikatelia nedostávajú aktuálne, resp. relevantné informácie o možnosti poskytnutia investičnej pomoci. Následne musia svoje podklady prepracovať, čo je pre nich administratívna záťaž.

Ide najmä o administratívnu záťaž z titulu vzniku chybovosti pri žiadaní o investičnú pomoc. Lepšia informovanosť zníži administratívne náklady súvisiace s prepracovaním podkladov v prípade chybovosti z titulu nedostatku informácií a skráti čas vyhotovovania podkladov.

Dôvody na zmenu (argumenty)

Často sa vyskytujúca chybovosť žiadostí o investičnú pomoc môže byť znížená zvýšením informovanosti.

Vysvetlenie k opatreniu

Lepšiu informovanosť o poskytovaní regionálnej investičnej pomoci v regiónoch zabezpečí MH SR prostredníctvom workshopov a zverejňovaním potrebných informácií v tlačených médiách (napr. v časopise ZMOSu).

Termín realizácie opatrenia

31. 12. 2019

Gestor a spolugestori

MH SR

Legislatíva

Zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Popis vybraných vplyvov

Negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy nie je možné v tejto chvíli vyčísliť z dôvodu, že plánované aktivity sú v štádiu prípravy.

Opatrenie predpokladá pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk