27. Prehodnotiť právnu úpravu bezúhonnosti právnických osôb a navrhnúť zmeny osobitných zákonov upravujúcich bezúhonnosť právnických osôb

 

Znenie opatrenia:

Prehodnotiť právnu úpravu bezúhonnosti právnických osôb a navrhnúť zmeny osobitných zákonov upravujúcich bezúhonnosť právnických osôb

 

Súčasný stav

Trestná zodpovednosť právnických osôb je legislatívne upravená osobitným zákonom, a to zákonom č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom vnútroštátny právny rámec presahuje rámec odporúčaní EÚ a OECD, a to úpravou bezúhonnosti právnických osôb.

Popis záťaže

Negatívne dôsledky uvedenej právnej úpravy pre podnikateľov

Dôvody na zmenu (argumenty)

Zvýšenie konkurencieschopnosti slovenských podnikateľov oproti zahraničným konkurentom, kde sú štandardy trestného postihovania právnických osôb upravené v rámci odporúčaní EÚ a OECD.

Termín realizácie opatrenia

31. 12. 2018

Gestor a spolugestori

MS SR

Prínos

Zvýšenie konkurencieschopnosti slovenských podnikateľov oproti zahraničným konkurentom kde sú štandardy trestného postihovania právnických osôb upravené v rámci odporúčaní EÚ a OECD.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk