3. Predložiť návrh novely zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, ktorou sa rozšíri výnimka priamych rodinných príslušníkov aj pre iné formy podnikania

 

Znenie opatrenia:

Predložiť do legislatívneho procesu návrh novely zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, ktorou sa rozšíri výnimka z nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce priamych rodinných príslušníkov aj pre iné formy podnikania.

 

Súčasný stav

Podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov nemusia fyzické osoby – podnikatelia uzatvárať pracovné zmluvy s rodinnými príslušníkmi (príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel, ktorý je dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov alebo je žiakom, alebo študentom do 26 rokov veku).

Popis záťaže

Za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania uloží ÚPSVR SR pokutu od výšky 2 000 eur do 200 000 eur a ak ide o nelegálne zamestnávanie dvoch a viac fyzických osôb súčasne, najmenej 5 000 eur (podľa § 19 ods. 2 zákon č. 125/2006 Z. z. a § 68a ods. 1 písm. b) zákon č. 5/2004 Z. z.). Zamestnávateľovi hrozia aj ďalšie sankcie, a to vylúčenie z verejného obstarávania, neposkytnutie verejných dotácií a neposkytnutie finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie.

Dôvody na zmenu (argumenty)

V prípade rodinných podnikov, ktoré podnikajú inou formou ako fyzická osoba – podnikateľ (tzn. samostatne zárobkovo činná osoba) výpomoc zo strany rodinných príslušníkov nie je možná a bude považovaná za nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie. V rodinných podnikoch však môže k takejto výpomoci dochádzať aj v prípade iných právnych foriem, znamená to však, že sa rodinné podniky dopúšťajú správneho deliktu. 

Vysvetlenie k opatreniu

Zmena právnej úpravy, ktorá rozšíri výnimku z nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce rodinných príslušníkov aj pre iné formy podnikania. Súčasne bude zachovaná podmienka dôchodkového poistenia (rodinný príslušník je poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov alebo je žiakom, alebo študentom do 26 rokov veku).

Termín realizácie opatrenia

31. 7. 2019

Gestor a spolugestori

MPSVR SR

Prínos

Zamestnávateľ bude môcť využiť výpomoc rodinného príslušníka pri dodržaní stanovených podmienok aj pri iných právnych formách podnikania bez hrozby pokuty od kontrolných orgánov alebo inej sankcie. Opatrenie je zamerané na podporu rodinného podnikania.

Popis vybraných vplyvov

Opatrenie nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy.

Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk