8. Zaviesť elektronickú službu pre vydanie karty vodiča do digitálneho tachografu

 

Znenie opatrenia:

Zaviesť elektronickú službu pre vydanie karty vodiča do digitálneho tachografu

 

Súčasný stav

Profesionálny vodič pre získanie karty vodiča potrebnej do digitálneho tachografu musí osobne navštíviť zberné miesto, kde si fyzicky musí podať žiadosť o vydanie karty vodiča.

Popis záťaže

Profesionálny vodič pri vykonávaní svojej činnosti je častokrát pri svojej práci mimo Slovenska. Kvôli vydaniu karty vodiča potrebnej do digitálneho tachografu sa musí vrátiť na Slovensko, vyhľadať zberné miesto a tam osobne podať žiadosť.

Profesionálny vodič potrebuje vycestovať na zberné miesto, čo predstavuje časovú stratu, ako aj náklady na cestovanie na zberné miesto.

Dôvody na zmenu (argumenty)

V súčasnosti, keď je zavedený informačný systém na vydávanie kariet vodiča do digitálneho tachografu, postačovalo by, aby bola vytvorená elektronická služba, kde profesionálny vodič, ktorý je držiteľom príslušného vodičského oprávnenia, prostredníctvom eID si požiada o vydanie karty vodiča do digitálneho tachografu.

Termín realizácie opatrenia

31. 12. 2021

Gestor a spolugestori

MDV SR, MV SR

Legislatíva

Zákon č. 461/2007 Z. z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave

Prínos

Nebude potrebné vycestovať na zberné miesto, čo predstavuje časovú stratu, ako aj náklady na cestovanie na zberné miesto.

Popis vybraných vplyvov

Návrh predpokladá negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, vplyv na informatizáciu spoločnosti, služby verejnej správy pre občana.

Zavedenie elektronickej služby predpokladá finančnú náročnosť na rozpočet Ministerstva dopravy a výstavby SR vo výške 304 200 eur bez DPH, čo tvorí sumu 365 040 eur s DPH.

Počet vydaných kariet vodičov za rok 2017 bol 25 062. Nepriame finančné náklady podnikateľského prostredia spočívajú v nákladoch na dopravu k miestu poskytovania služby (priemerná cena prepravy pomocou osobného dopravného prostriedku a verejným dopravným prostriedkom je 8 eur). Ušetrené nepriame finančné náklady sú 200 496 eur. Priemerná cena 2 hodín práce podnikateľa v národnom hospodárstve sa pohybuje na úrovni 14,10 eura. Ušetrená výška administratívnych nákladov je 353 374 eur.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk