20. Predložiť na rokovanie vlády SR návrh vykonávacieho predpisu k novému stavebnému zákonu, ktorý stanoví obsahové náležitosti projektovej dokumentácie

Vyhláška o projektovej dokumentácii – prílohy k návrhu na povolenie zmeny v užívaní stavby

 

Znenie opatrenia:

Predložiť na rokovanie vlády SR návrh vykonávacieho predpisu k novému stavebnému zákonu, ktorý stanoví obsahové náležitosti projektovej dokumentácie.

 

Súčasný stav

K návrhu na zmenu v užívaní stavby prikladá stavebník projektovú dokumentáciu a prílohy podľa § 21 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Popis záťaže

Odlišujúci sa právny názor stavebných úradov na Slovensku na obsahové náležitosti kladené na projektovú dokumentáciu evokuje odlišný prístup k podnikateľským subjektom v jednotlivých regiónoch Slovenska.

Náklady

So súčasným právnym stavom sú spojené administratívne náklady spojené s predkladaním projektovej dokumentácie, ktorej obsahové náležitosti nie sú jasne stanovené.

Dôvody na zmenu (argumenty)

Nejasné stanovenie požiadaviek na projektovú dokumentáciu a neopodstatnenosť príloh.

Termín splnenia opatrenia

31. 12. 2019

Gestor a spolugestori

MDV SR

Legislatíva

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

Prínos

Odstránenie neopodstatnenej administratívnej záťaže spojenej s predkladaním neopodstatnených príloh k žiadosti.

Popis vybraných vplyvov

Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Jasné stanovenie požiadaviek na projektovú dokumentáciu, ktorých rozsah nie je možné v súčasnosti kvantifikovať.

V roku 2017 bolo vydaných 5 449 rozhodnutí k návrhom na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní a k návrhom na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky.

Predpokladaný odhad MH SR počtu prevádzok ročne, ktoré vyžadovali zmenu účelu stavby je 1/3, t. j. 1816 prevádzok. Realizáciou opatrenia sa znížia mzdové náklady na zamestnancov. Pri priemernej hodinovej mzde 8,47 eur na zamestnanca, podnikateľ pri písomnom podaní ušetrí 84,70 eur (odhad pokles o 10 hodín pracovného času x 8,47 eur). Ušetrené mzdové náklady na podnikateľské prostredie sú vo výške 153 815 eur.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk