3. Zrýchlenie zápisu oprávnenia na podnikanie do registra FO v športe

Zrýchlenie zápisu oprávnenia na podnikanie do registra FO v športe

 

Znenie opatrenia:

Spojiť krok zápisu do registra FO v športe ako športový odborník so zápisom oprávnenia na podnikanie do registra FO v športe.

Stanoviť lehotu 15 pracovných dní na zápis oprávnenia na podnikanie do registra FO v športe, ak FO spĺňa všetky podmienky na podnikanie a ohlásenie je kompletné.

 

Súčasný stav

Keď chce FO vykonávať činnosť športového odborníka ako podnikanie (tréner, inštruktor športu, rozhodca, športový masér a pod.) musí v súčasnosti vykonať 2 kroky:

  1. zápis do registra FO v športe ako športový odborník (MŠVVaŠ SR zasiela elektronicky potvrdenie)
  2. zápis oprávnenia na podnikanie do registra FO v športe. MŠVVaŠ SR odporúča požiadať o zápis na JKM, je možné podať žiadosť aj priamo doručením na MŠVVaŠ SR.

Popis záťaže

Na zápis oprávnenia na podnikanie do registra FO v športe neexistuje zákonná lehota.

Žiadosti podané prostredníctvom JKM sú vybavované prednostne, z aplikačnej praxe však vyplýva, že aj pri podaní cez JKM zápis oprávnenia na podnikanie (krok 2) trvá niekoľko mesiacov.

Náklady

Administratívne náklady spojené s podávaním dvoch návrhov na zápis (časové, personálne).

Dôvody na zmenu (argumenty)

V porovnaní s ohlasovaním voľných, remeselných a viazaných živností na MV SR je proces ohlásenia športovej živnosti výrazne dlhší. Ak FO v iných sektoroch splnia všetky podmienky na podnikanie a ohlásenie je kompletné, JKM im vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení do troch pracovných dní. FO, ktoré chcú podnikať ako športový odborník, sú tak v porovnaní s inými živnostníkmi značne znevýhodnené.

Termín splnenia opatrenia

31. 03. 2019

Gestor a spolugestori

MŠVVaŠ SR

Legislatíva

§ 6 ods. 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Prínos

Zrýchlenie procesov a uľahčenie začatia podnikania pre FO v športe.

Popis vybraných vplyvov

V roku 2017 (prvý rok existencie registra) bolo zaregistrovaných 1519 FO v športe, k 31. 8. 2018 to bolo 323 osôb. Pri podávaní žiadosti o zápis oprávnenia na podnikanie vznikajú náklady na vypracovanie žiadosti (19 eur) poskytnutie dokladov a informácií (6 eur), súčinnosti (10 eur) a cestovné náklady (11,60 eur), čo predstavuje náklad na jedného podnikateľa 46,60 eur. V prípade 600 podaných žiadostí za rok to predstavuje náklad 27 960 eur.

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk