34. Sprehľadniť evidenciu rozhodnutí SOI zverejňovaných na jej webovom sídle a zverejňovať rozhodnutia usporiadané časovo a tematicky podľa okruhu kontrolovanej činnosti

 Systém zverejňovania rozhodnutí

 

Znenie opatrenia:

Sprehľadniť evidenciu rozhodnutí Slovenskej obchodnej inšpekcie zverejňovaných na jej webovom sídle a zverejňovať rozhodnutia usporiadané časovo a tematicky podľa okruhu kontrolovanej činnosti.

 

Súčasný stav

Na webovej stránke SOI sú verejne prístupné výsledky z kontrolnej činnosti SOI a výročné správy, ktorých obsahom sú informácie o výsledkoch kontrol systematicky usporiadané podľa jednotlivých sektorov za kalendárne roky.

Takáto systematika a prehľadnosť zverejňovania sa však neuplatňuje pri zverejňovaní právoplatných rozhodnutí SOI.

Popis záťaže

Podnikatelia z jednotlivých segmentov, musia spĺňať značné množstvo povinností, ktoré sú predmetom kontrolnej činnosti SOI. Ak si tieto zákonné povinnosti neplnia, SOI im uloží finančnú sankciu. S cieľom sprehľadnenia rozhodovacej činnosti SOI, ako aj posilnenia mechanizmu, aby sa v obdobných prípadoch rozhodovalo obdobne, je potrebné, aby došlo k úprave systematiky, v akej sú rozhodnutia zverejňované.

Náklady

Opatrenie pozitívne ovplyvní funkčnosť systému zverejňovania rozhodnutí SOI a tým bude mať priaznivý vplyv na pokles frekvencie uložených pokút, ktoré sú priamym finančným nákladom podnikateľa.

Dôvody na zmenu (argumenty)

Navrhovaná zmena upravuje systém zverejňovania rozhodnutí za účelom väčšej prehľadnosti rozhodnutí a posilnenia garancií rozhodovania v obdobných prípadoch obdobne.

Termín splnenia opatrenia

30. 06. 2019

Gestor a spolugestori

MH SR

Legislatíva

Opatrenie sa nedotýka legislatívy, vyžaduje úpravu webovej stránky SOI – v časti „Právoplatné rozhodnutia“.

Prínos

Navrhované opatrenie zvýši povedomie podnikateľov pôsobiacich v konkrétnom segmente o najčastejších porušeniach povinností, za ktoré SOI uložila sankciu. Opatrenie zjednoduší prístup k jednotlivým informáciám, ktoré sú obsahom rozhodnutia a zavedie väčšiu prehľadnosť a aj predvídateľnosť ku kontrolnej činnosti SOI ako aj vo vzťahu k výške ukladaných sankcií.

Výsledky kontrol budú prehľadne a systematicky usporiadané podľa jednotlivých oblastí, ktoré sú predmetom kontrolnej činnosti SOI (cestovné kancelárie, ubytovacie zariadenia, detské hračky, atď.).

Popis vybraných vplyvov

Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, ktorý však nie je možné kvantifikovať. Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na zvýšenie transparentnosti.  

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk