7. Vypustiť povinnosť schvaľovania prevádzkových poriadkov pri vybraných typoch prevádzok. Vypracovať a zverejniť vzory prevádzkových poriadkov pre vybrané typy prevádzok

Prevádzkový poriadok

 

Znenie opatrenia:

Vypustiť povinnosť schvaľovania prevádzkových poriadkov pri vybraných typoch prevádzok, a to v súlade s Národným projektom „Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva“ ÚVZ SR. Vypracovať a zverejniť na webovom sídle RÚVZ a ÚVZ SR vzory prevádzkových poriadkov pre vybrané typy prevádzok.

 

Súčasný stav

Povinnosťou vybraných prevádzok je vypracovať a predložiť na schválenie RÚVZ prevádzkový poriadok, t. j. súhrn opatrení na ochranu zdravia zamestnanca a na ochranu verejného zdravia v zariadení, v ktorom existuje riziko poškodenia zdravia.

Popis záťaže

Schvaľovanie prevádzkových poriadkov nemá v praxi v niektorých prípadoch pridanú hodnotu.

Náklady

Podnikateľom vyplývajú z tejto povinnosti administratívne náklady, ktoré vyplývajú z predkladania prevádzkového poriadku na schválenie RÚVZ v prípadoch MZ SR určených prevádzok.

Dôvody na zmenu (argumenty)

Chýbajúca pridaná hodnota schvaľovania prevádzkových poriadkov vo vybraných typoch prevádzok.

Termín splnenia opatrenia

31. 10. 2019

Gestor a spolugestori

MZ SR

Legislatíva

Vybrané ustanovenia zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Prínos

Úspora administratívnych nákladov (popr. nepriamych nákladov) spojených s predkladaním prevádzkového poriadku na schválenie RÚVZ.

Popis vybraných vplyvov

Podľa výročnej správy zverejnenej na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR, bolo v roku 2017 podaných 1 817 návrhov na schválenie prevádzkových poriadkov a návrhov na ich zmenu.

V zmysle navrhovaného opatrenia, vybrané prevádzky nebudú mať zákonnú povinnosť predkladať na schválenie orgánom verejného zdravotníctva prevádzkový poriadok (odhad MH SR je ½ z 1817 –  tzn. 908 prevádzok ročne bude oslobodených od povinnosti podávať návrh na schválenie prevádzkových poriadkov).

Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie vo výške 17 252 eur.

S podaním návrhu na schválenie prevádzkového poriadku sú spojené náklady, ktorých priemerná výška podľa kalkulačky nákladov regulácie je 19 eur na podnikateľa.

Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy z dôvodu vypustenia povinnosti schvaľovať prevádzkový poriadok ročne pri približne 908 prevádzkach. Z uvedeného vyplýva nižšia miera pracovného zaťaženia na zamestnancov RÚVZ, ktorú nemožno kvantifikovať.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk