Povinná registrácia DPH

Povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH má každá zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má v tuzemsku bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava a dosiahne obrat 49 790 € za 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov (§4, ods. 1 zákona  č. 222/2004 Z. z.)

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/222

Ak zdaniteľná osoba dosiahne zákonom stanovený obrat (viď vyššie), je povinná do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahla obrat, podať žiadosť o registráciu pre daň. Žiadosť o registráciu pre DPH je možné podať osobne na miestne príslušný daňový úrad alebo zaslať poštou. Tlačivo žiadosti o registráciu pre DPH sa nachádza na portáli:

www.financnasprava.sk

https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/VzoryTlaciv/REGDPv14.pdf

Povinnosť komunikovať elektronicky s Finančnou správou SR má len registrovaný platiteľ dane.

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/elektronicka-komunikacia

Daňový úrad je povinný zdaniteľnú osobu zaregistrovať, vydať jej osvedčenie o registrácii pre daň a prideliť jej identifikačné číslo pre daň. Daňový úrad vykoná registráciu najneskôr do 21 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň a najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň, ak je zdaniteľná osoba povinná zložiť zábezpeku na daň.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk