Povinnosti platcov DPH

Platcovia DPH musia okrem každoročného daňového priznania k dani z príjmov podávať aj

  • daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty 
  • kontrolné výkazy

https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/kontrolny-vykaz-dph

 

Všetci platitelia, ktorí boli zaregistrovaní od 1. októbra 2012, majú zdaňovacie obdobie jeden mesiac. To znamená, že každý mesiac do 25. dňa musia podať daňové priznanie k DPH  elektronicky za predchádzajúci mesiac. Po uplynutí jedného roku však môžu požiadať o zmenu na štvrťročné zdaňovacie obdobie. V takom prípade budú daňové priznanie podávať každé tri mesiace za predchádzajúci štvrťrok. O túto zmenu môžu zároveň požiadať len tí podnikatelia, ktorých obrat za posledných 12 mesiacov nebol vyšší ako 100 000 eur. Kto vyfakturoval viac, musí aj naďalej podávať daňové priznanie každý mesiac. Zdaňovacie obdobie možno zmeniť vždy len k začiatku kalendárneho štvrťroku. Kto sa rozhodne pre túto zmenu, musí to oznámiť daňovému úradu do 25 dní od skončenia mesiaca, v ktorom splnil stanovené podmienky.

https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/zdanovacie-obdobie

presnejšie v  Metodickom pokyne k uplatňovaniu zdaňovacieho obdobia podľa § 77 zákona č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov účinného od 1.10.2012

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk