Registrácia zo zákona

Platiteľom dane zo zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zmysle § 4 ods. 4 sa stáva zdaniteľná osoba:

  • ktorá nadobudne v tuzemsku hmotný majetok a nehmotný majetok v rámci nadobudnutého podniku alebo časti podniku platiteľa tvoriacej samostatnú organizačnú zložku podľa všeobecného predpisu (na základe kúpnej zmluvy v zmysle § 476 až § 488 Obchodného zákonníka). Platiteľom dane sa stáva dňom nadobudnutia podniku alebo jeho časti.
  • ak je právnym nástupcom platiteľa, ktorý zanikol bez likvidácie. Zdaniteľná osoba sa stáva platiteľom dane odo dňa, keď sa stala právnym nástupcom, t.j. dňom zápisu do Obchodného registra.
  • ktorá dodá stavbu alebo jej časť alebo stavebný pozemok alebo prijme platbu pred ich dodaním, ak sa z dodania má dosiahnuť obrat 49 790 €. Platiteľom dane sa zdaniteľná osoba stáva dňom, ktorý nastane skôr, t.j. buď dodaním nehnuteľnosti alebo prijatím platby pred dodaním nehnuteľnosti.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/222

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk