Zábezpeka za daň

Povinnosť zloženia zábezpeky sa vzťahuje na právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá podá žiadosť o registráciu za platiteľa dane (povinnú alebo dobrovoľnú) a táto osoba patrí do okruhu tzv. rizikových osôb uvedených v § 4c ods. 1 zákona o DPH.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/222

Žiadateľovi o registráciu pre daň určí daňový úrad rozhodnutím výšku zábezpeky na daň (§ 4c ods. 2). Pri určení výšky zábezpeky na daň prihliada daňový úrad na riziko vzniku nedoplatku na dani zdaniteľnej osoby.

Registráciu vykoná daňový úrad najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň a najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň v prípade, ak zdaniteľná osoba je povinná zložiť zábezpeku na daň podľa § 4c ods. 2.  Pri prijatí žiadosti musí daňový úrad overiť, či sa na registráciu zdaniteľnej osoby vzťahuje lehota 30 dní alebo 60 dní. Uvedená 60-dňová lehota bola zavedená do zákona z dôvodu, aby v rámci nej zdaniteľná osoba bola schopná zložiť zábezpeku na daň. Pritom musí daňový úrad vydať rozhodnutie o zložení zábezpeky na daň, doručiť ho a po jej zložení vydať a doručiť osvedčenie o registrácii pre daň.

Zloženie zábezpeky na daň predstavuje:

  • zloženie peňažných prostriedkov na účet daňového úradu, alebo
  • banková záruka poskytnutá bankou bez výhrad na obdobie 12 mesiacov v prospech daňového úradu vo výške požadovanej zábezpeky.

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk