Zrušenie registrácie pre DPH

Platiteľ dane môže požiadať o zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 1 zákona o DPH, ale musí splniť dve podmienky a to, že uplynul jeden rok odo dňa, keď sa stal platiteľom dane a zároveň jeho obrat nedosiahol za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov 49 790 eur.

Povinnosť podať žiadosť o zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 2 zákona o DPH má platiteľ dane, keď skončí v tuzemsku činnosť, ktorá je predmetom dane, výmazom z obchodného resp. živnostenského registra.

https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/zrusenie-registracie-pre-dph

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/222

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk