Finančná správa

Právna úprava na Slovensku rozlišuje dane a poplatky, ktoré môžu byť štátne alebo miestne. Medzi platby Finančnej správy sa zaraďujú len štátne dane a správne poplatky, ktoré vyberá Finančné riaditeľstvo, daňové úrady a colné úrady.

Platbu daní Finančnej správe je možné realizovať prostredníctvom bezhotovostného prevodu na účet správcu dane alebo poštovým poukazom. Každému daňovému subjektu je pridelené jeho vlastné číslo účtu podľa pokynov:  

https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/platenie-dani

Služba vychádza z dnes fungujúceho spôsobu platenia daní, pričom poskytuje daňovému subjektu komfort pri platbe dane, sankčného úroku, penále, poplatku alebo inej platby realizovanej v prospech správcu dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad. Úhradu je možné realizovať prostredníctvom elektronickej platby využitím prepojenia portálu finančnej správy (PFS) na platobné mechanizmy bankových inštitúcii. Služba poskytuje automatizované generovanie výstupov pre saldokonto daňového subjektu a je referencovaná na platobné povinnosti daňového subjektu evidované v službách finančnej správy. Služba umožňuje získanie potvrdenia o úhrade. Daňový subjekt má možnosť automatizovaného vytvorenia a elektronického zaslania dokladu verifikujúceho realizáciu transakcie v prípade úhrady dane alebo inej povinnosti v prospech správcu dane. Služba ďalej poskytuje na základe nastavení v Profile používateľa (časť Notifikácie) možnosť v špecifických prípadoch informovať používateľa/daňový subjekt o vzniku daňového nedoplatku alebo daňového preplatku.

Informácie na stránke Finančná správa:

https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia

Príručky a návody: 

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/elektronicka-komunikacia/elektronicka-komunikacia-dane/prirucky-a-navody

Elektronická komunikácia: 

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/elektronicka-komunikacia

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk