Reklamácie

Povinnosti predávajúcich v reklamačnom konaní upravuje Občiansky zákonník 40/1964 Zb. (§499 a nasl.; §612 a nasl. – najmä §619 a nasl.):

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40

a zákon o ochrane spotrebiteľa (§18): 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/250

 

Predávajúci je podľa zákona o ochrane spotrebiteľa povinný spotrebiteľa riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, o vykonávaní záručných opráv, poučenie o právach spotrebiteľa podľa § 622 a 623 Občianskeho zákonníka a o možnosti alternatívneho riešenia sporov. Reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.

Spojením ,,od uplatnenia reklamácie” rozumie zákon lehotu, ktorá začína dňom, kedy zákazník nahlásil reklamáciu, nie kedy zákazník fyzicky priniesol tovar na reklamáciu (lehotu začíname počítať odo dňa nasledujúceho po rozhodnej udalosti). Spôsob alebo formu uplatnenia reklamácie totiž zákon bližšie nešpecifikuje (môže ísť aj o formu nahlásenia). Rozhodujúce pre uplatnenie reklamácie je, že s obsahom nahlásenia sa mohol podnikateľský subjekt oboznámiť. Je zároveň nevyhnutné uviesť, že v niektorých prípadoch nebude možné bez fyzického doručenia výrobku alebo jeho predloženia, vyriešiť uplatnenú reklamáciu. Uvedené sa posudzuje individuálne ako schopnosť a možnosť vybaviť reklamáciu kontrolovanou osobou v súvislosti s konkrétnym prípadom.

Reklamáciu je potrebné doručiť poskytovateľovi služby osobne alebo doporučenou poštou, prípadne iným spôsobom (elektronicky, telefonicky a podobne). Je možná tak ústna, ako aj písomná forma uplatnenia reklamácie. Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby. Spotrebiteľ má právo navrhnúť spôsob vybavenia reklamácie (napríklad vrátenie časti poplatku za službu alebo výmenu výrobku, a podobne). Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, podnikateľský subjekt na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

V zmysle ustanovenia § 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa vybavenie uplatnenej reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Každú reklamáciu musí predávajúci riadne zaevidovať do evidencie reklamácií, pričom túto povinnosť a samotnú evidenciu reklamácií kontroluje SOI.

Ak uvedená lehota nebude dodržaná, môže spotrebiteľ podať podnet na vykonanie kontroly na inšpektorát SOI podľa sídla poskytovateľa služby alebo predávajúceho výrobkov. K podaniu spotrebiteľ prikladá kópie dokladov (doklad o zaplatení služby, potvrdenie o uplatnení reklamácie a pod.). Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania jedine niektorým z nasledujúcich spôsobov: odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 

Ďalšie zaujímavé informácie k reklamáciám:

http://www.soi.sk/sk/Vyhladavanie.soi?s=reklam%c3%a1cie

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk