Kto je oprávnený?

Príspevok môže získať len občan, ktorý je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce najmenej 3 mesiace alebo bol v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 mesiacov v prípade, že v období 6 mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov pozastavil alebo skončil prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny:  https://www.upsvr.gov.sk/

Informácie o podnikaní:

https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/informacne-a-poradenske-sluzby/zaujimave-informacie/kde-hladat-informacie-o-podnikani.html?page_id=507513

Podmienkou poskytnutia príspevku je,  že budete živnosť vykonávať najmenej 3 roky.

Prijímateľom príspevku je aj živnostník, ktorý bude vykonávať poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch podľa zákona o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov.

Výška príspevku na podnikanie závisí od viacerých faktorov – od celkovej ceny práce, typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci a od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese, v ktorom sa bude vykonávať živnosť.

Ak príspevok úrad schváli, bude vyplatený v dvoch častiach, najskôr 60% do 30 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku a ďalší rok zvyšných 40% z hodnoty schváleného príspevku po predložení prvej správy o prevádzkovaní živnosti.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk