Postup pre vybavenie príspevku na podnikanie

(stručný prehľad, podrobný postup nájdete na stránke UPSVAR)

 1. Kontaktovanie príslušného úradu práce, kde je záujemca evidovaný

 2. Absolvovanie prípravy – nepovinný kurz, bez poplatkov

 3. Podanie žiadosti o príspevok:

Tlačivo:  Žiadosť o poskytnutie príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť podľa § 49 zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/5

Tlačivo je na stránke v súboroch na stiahnutie:

https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-trhu-prace/prispevky-pre-obcana/prispevok-na-samostatnu-zarobkovu-cinnost-49.html?page_id=13191

Spolu so žiadosťou musíte odovzdať aj požadované prílohy:

  • podnikateľský zámer (pozri vyššie uvedený link)
  • kalkulácia nákladov na prevádzkovanie príslušnej živnosti
  • čestné vyhlásenie o tom, či ste v minulosti podnikali alebo nie, čestné vyhlásenie o tom, či ste prijali alebo neprijali žiadny iný príspevok
  • kópia dokladu o poslednom ukončenom vzdelaní.

4. Absolvovanie testu - písomný test, ktorý slúži na overenie zručností pripravenosti na prevádzkovanie živnosti

5. Predvolanie pred komisiu – prezentovanie podnikateľského zámeru

6. Predloženie ďalších dokladov po schválení podnikateľského zámeru 30 dní pred začiatkom podnikania

  • kópia živnostenského oprávnenia
  • doklady k miestu podnikania
  • kópia písomnej zmluvy o založení podnikateľského účtu alebo iného dokladu o založení alebo vedení účtu

7. Podpísanie dohody o poskytnutí príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť

8. Predloženie žiadosti o úhradu poplatku

9. Vyplatenie príspevku

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk