Použitie príspevku na podnikanie

 

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť („SZČ“) podľa § 49 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže byť poskytnutý na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním samostatnej zárobkovej činnosti uchádzačovi o zamestnanie („UoZ“), ktorý bude prevádzkovať SZČ ako živnostník podľa zákona o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), alebo bude vykonávať poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch ako samostatne hospodáriaci roľník podľa zákona č. 219/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.

https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-trhu-prace/prispevky-pre-obcana/prispevok-na-samostatnu-zarobkovu-cinnost-49.html?page_id=13191

Príspevok je možné použiť len na účel, na ktorý bol úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) žiadateľovi - uchádzačovi o zamestnanie poskytnutý, a to v súlade s podnikateľským zámerom a kalkuláciou nákladov, ako sú napríklad náklady na zariadenie, vybavenie a služby súvisiace s prevádzkovaním SZČ, náklady na energie, vodné a stočné, interiérové vybavenie pracoviska, softvér a licencie, prenájom pracovných priestorov a softvéru, preddavky na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, povinné zmluvné poistenie, výdavky na reklamu, platby za vytvorenie web stránky a pod.

Za oprávnené možno považovať náklady, ktoré sú nevyhnutné pre prevádzkovanie konkrétnej SZČ, bezprostredne sa vzťahujú k tejto prevádzkovanej SZČ, vzniknú v rámci oprávneného časového obdobia, dohodnutého v dohode o poskytnutí príspevku, patria do skupiny nákladov odsúhlasených príslušným úradom v rámci podnikateľského zámeru a kalkulácie nákladov. Úrad posudzuje nevyhnutnosť nákladu pre výkon konkrétnej podnikateľskej činnosti (t. j. bez uvedeného zariadenia/vybavenia s príslušnými parametrami by uvedená SZČ nebola možná), ako aj hľadisko hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti, pričom použitie príspevku na uvedený predmet činnosti v zmysle oprávnenosti musí byť odôvodnené.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk