Povinnosti po poskytnutí príspevku

  • povinnosť prevádzkovať živnosť podľa vášho podnikateľského zámeru počas 3 rokov.
  • povinnosť nahlasovať úradu všetky zmeny týkajúce sa podmienok uvedených v dohode.
  • povinnosť umožniť kontroly povereným zamestnancom úradu.
  • povinnosť uchovať všetky účtovné doklady preukazujúce použitie príspevku.
  • povinnosť každoročne predložiť úradu správu o použití príspevku.
  • povinnosť identifikovateľné a preukázateľné výdavky doložiť účtovnými záznamami, ktoré sú riadne evidované.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk