Materská dovolenka

 

Oznamovacie povinnosti:

Zamestnávateľ je povinný oznámiť Sociálnej poisťovni začiatok a skončenie čerpania materskej dovolenky najneskôr 8 dní od začiatku resp. konca čerpania materskej dovolenky. Počas materskej dovolenky nemajú osoby povinnosť platiť poistné ale zostávajú poistené. Ak zamestnanec následne nastúpi na rodičovskú dovolenku, poistenie sa mu preruší. Zamestnávateľ preto musí nahlásiť ukončenie materskej dovolenky, a zároveň začiatok rodičovskej. Musí tiež oznámiť začiatok prerušenia poistenia resp. skončenie prerušenia do 8 dní od začiatku resp. skončenia prerušenia poistenia (rodičovskej dovolenky). Ako dôvod uvedie čerpanie rodičovskej dovolenky.

Rovnako je zamestnávateľ povinný nahlasovať zmenu do zdravotnej poisťovne, ak ide o začiatok materskej dovolenky, a to do konca nasledujúceho mesiaca. Zamestnávateľ ma tiež povinnosť odhlásiť zamestnanca zo zdravotného poistenia najneskôr 8 pracovných dní od skončenia materskej dovolenky a začiatku rodičovskej dovolenky. 

Návrat do práce:

Ak sa zamestnankyňa alebo zamestnanec vráti do práce po skončení rodičovskej dovolenky (v prípade zamestnankyne sa môže jednať aj o materskú) podľa § 166 ods. 2, zamestnávateľ je povinný zaradiť ich na pôvodnú prácu a pracovisko. Ak zaradenie na pôvodnú prácu a pracovisko nie je možné, zamestnávateľ je povinný zaradiť ich na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve. Zamestnankyňa a zamestnanec majú právo po skončení rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 2 na zachovanie všetkých práv, ktoré mali alebo ktoré im vznikali v čase nástupu na túto rodičovskú dovolenku v pôvodnom rozsahu; tieto práva sa uplatnia vrátane zmien, ktoré vyplývajú z právnych predpisov, kolektívnej zmluvy alebo z obvyklých postupov u zamestnávateľa.  

Zákaz dať výpoveď:

Zákonník práce zakazuje udeliť zamestnancovi výpoveď v dobe, keď je zamestnankyňa tehotná, keď je zamestnankyňa na materskej dovolenke, keď je zamestnankyňa a zamestnanec na rodičovskej dovolenke alebo keď sa osamelá zamestnankyňa alebo osamelý zamestnanec starajú o dieťa mladšie ako tri roky.

Zákonník práce oprávňuje na materskú dovolenku len ženy. Mužom v súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa patrí od narodenia dieťaťa rodičovská dovolenka v rovnakom rozsahu aký má materská dovolenka podľa zákonníka práce. Právo využiť rodičovskú dovolenku na prehĺbenie starostlivosti o dieťa je rovnaké pre mužov aj ženy. 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk