Povinnosti zamestnávateľa po nástupe zamestnanca do práce

Povinnosť zamestnávateľa uzavrieť zmluvu o spracúvaní osobných údajov s účtovníkom, advokátom či inou treťou osobou a povinnosť informovať zamestnanca

- Zmluva so sprostredkovateľom v zmysle ustanovení § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/zasady-pri-spracuvani-osobnych-udajov

- Pred začatím spracúvania osobných údajov treťou osobou1

 

Registrácia zamestnávateľa do registra platiteľov poistného vedeného tou zdravotnou poisťovňou, v ktorej je zamestnanec poistený

- Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného

https://www.vszp.sk/platitelia/tlaciva/

http://www.dovera.sk/platitel/potvrdenia-a-tlaciva

- Do 8 dní od vzniku pracovného pomeru

 

Registrácia zamestnávateľa k elektronickej podateľni zdravotnej poisťovne

- Elektronická registrácia cez internetové stránky zdravotnej poisťovne2

https://www.vszp.sk/platitelia/ePobocka/  

https://ep.dovera.sk/Unauthenticated/Registration.aspx?Role=Payer

https://portal.unionzp.sk/ehipweb/pub/registracia/platitel

- Pred začatím oznamovania rozhodných skutočností

 

Povinnosť zamestnávateľa oznámiť zdravotnej poisťovni, že za zamestnanca bude platiť poistné

- Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie

https://www.vszp.sk/platitelia/tlaciva/;

http://www.dovera.sk/platitel/potvrdenia-a-tlaciva

https://www.union.sk/oznamenie-zamestnavatela-pri-zmene-platitela

- Do 8 dní od vzniku pracovného pomeru

 

Registrácia zamestnávateľa na miestne príslušnom daňovom úrade

- Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty3

https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/REG/form.238.html

https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-prijmov/zamestnavatelia

- 15 dní od vzniku povinnosti zrážať daň alebo preddavky dane

 

Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu, čestné vyhlásenie zamestnanca (napr. v súvislosti s odvodovou výnimkou na ZP)

- Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu 

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych/zoznam_vzorov_vydanych_fr_sr/tlaciva-zc-5zdp

- Do jedného mesiaca od nástupu do práce

 

Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť školenie o BOZP dodávateľským spôsobom (ak zamestnávateľ ešte nemá vlastných zamestnancov na zabezpečenie školenia o BOZP)

- v zmysle § 7 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať (myslí sa tým školiť) každého zamestnanca: 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/124

- Najmenej raz za 2 roky, obvykle však bezodkladne po nástupe do práce

 

1 môže byť splnené osobitným ustanovením v zmluve o vedení účtovníctva (resp. v inej zmluve) a v pracovnej zmluve

2 elektronická komunikácia povinná od 3 zamestnancov, do 3 zamestnancov ide o možnosť

3 pri platiteľoch DPH je elektronická komunikácia povinná

 

Vyššie uvedený prehľad predstavuje len základný zoznam povinností, ktoré sa môžu meniť v závislosti od druhu vykonávanej práce, celkového počtu zamestnancov (napr. vznik povinnosti platiť koncesionárske poplatky od 3 zamestnancov) a pod.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk