Povinnosti zamestnávateľa pri uzavretí pracovnej zmluvy a pred nástupom zamestnanca do práce

Povinnosť zamestnávateľa uzavrieť písomnú pracovnú zmluvu

- Pracovná zmluva medzi zamestnancom a zamestnávateľom (uzatvorená podľa § 42 a nasl. zákona č. 311/2001 Z. z.  Zákonník práce v znení neskorších predpisov)

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/311

- Pred dohodnutým dňom nástupu do práce, najneskôr však v deň nástupu do práce

 

Povinnosť zamestnávateľa posúdiť zdravotnú spôsobilosť zamestnanca na prácu prostredníctvom preventívnej lekárskej prehliadky1

- Posúdenie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu (v zmysle §30 ods. 1 písm. c); d); §30e; §30f zákona NR SR č. 355/2007 Z. z.,) 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/355

v súlade s Odborným usmernením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o náplni  lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, číslo S05281-OZS-2013, zo dňa 20.01.2014, uverejneným vo Vestníku MZ SR čiastka 1-10 zo dňa 29.01.2014 http://www.health.gov.sk/?VestnikyMzSr2014

- Obvykle pred dohodnutým dňom nástupu do práce

 

Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu

- v zmysle § 30 a –d zákona NR SR č. 355/2007 Z. z.: 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/355

- Obvykle pred dohodnutým dňom nástupu do práce

 

Registrácia zamestnávateľa do registra zamestnávateľov vedeného Sociálnou poisťovňou

- Registračný list zamestnávateľa: http://www.socpoist.sk/616/1567s?prm2=39206

- 8 dní odo dňa, v ktorom zamestnávateľ začal zamestnávať aspoň jedného zamestnanca2

 

Uzavretie dohody o elektronickej komunikácii medzi zamestnávateľom a Sociálnou poisťovňou

- Dohoda o používaní elektronických služieb Sociálnej poisťovne pre odvádzateľov poistného http://www.socpoist.sk/formulare-ohc/48016s; položka č. 1

- Pred začatím výkonu činnosti zamestnanca

 

Registrácia zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia vedeného Sociálnou poisťovňou

- Registračný list fyzickej osoby http://www.socpoist.sk/formulare-ohc/48016s; položka č. 3

- Pred začatím výkonu činnosti zamestnanca

 

1 pri zamestnancoch v 3. a 4. rizikovej kategórii vždy, pri ostatných zamestnancoch v prípade, kedy sa u daného zamestnania vyskytujú choroby z povolania, kedy to vyžaduje osobitý predpis a pod.

2 prakticky potrebné ešte pred začatím výkonu činnosti zamestnanca

 

Vyššie uvedený prehľad predstavuje len základný zoznam povinností, ktoré sa môžu meniť v závislosti od druhu vykonávanej práce, celkového počtu zamestnancov (napr. vznik povinnosti platiť koncesionárske poplatky od 3 zamestnancov) a pod.

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk