Povinnosti zamestnávateľa v priebehu celej doby trvania pracovného pomeru

Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť stravovanie zamestnancov

- zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov; podľa § 152 ods. 2 Zákonníka práce;

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/311

- Za celú dobu trvania pracovného pomeru (nie je predpísané tlačivo)

 

Povinnosť zamestnávateľa viesť evidenciu pracovného času zamestnancov

- zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, tretia časť, od § 85 Zákonníka práce;

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/311

- Za celú dobu trvania pracovného pomeru (nie je predpísané tlačivo)

 

Povinnosť vypracovať a odovzdať zamestnancovi výplatnú pásku

- Doklad o jednotlivých zložkách mzdy, o jednotlivých plneniach poskytovaných v súvislosti so zamestnaním, o stave účtu konta pracovného času, ak je zavedené konto pracovného času, o vykonaných zrážkach zo mzdy a o celkovej cene práce

- Zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov Zákonník práce v § 130 ods. 5,

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/311

- Vždy pri vyúčtovaní mzdy (nie je predpísané tlačivo)

 

Povinnosť odoslať Sociálnej poisťovni mesačný výkaz

- Mesačný výkaz http://www.socpoist.sk/2141-menu/55440s

- Najneskôr v deň určený na výplatu príjmov

 

Povinnosť odoslať zdravotnej poisťovni mesačný výkaz

- Výkaz preddavkov na verejné zdravotné poistenie

https://www.vszp.sk/platitelia/tlaciva/vykaz-preddavkov-zamestnavatela/;

https://www.union.sk/platitelia-tlaciva-a-formulare

https://www.dovera.sk/platitel/potvrdenia-a-tlaciva

http://www.formstudio.sk/formstudio/formulare/vykaz-preddavkov-na-poistne-na-verejne-zdravotne-poistenie-dovera-zp.asp

- Do 3 dní od nahláseného výplatného termínu (Ak nie je nahlásený VT, je to posledný deň v mesiaci)

 

Povinnosť odoslať daňovému úradu mesačný prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti

- Prehľad o príjmoch zo závislej činnosti, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň, zamestnaneckej prémii a daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych/zoznam_vzorov_vydanych_fr_sr/tlaciva-zc-5zdp

- Do  15. februára roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia

 

Povinnosť zamestnávateľa podať hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti

- Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti

- Vzor tlačiva pravidelne vydáva ministerstvo financií

- Do konca apríla po uplynutí zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa podáva

 

Povinnosť zamestnávateľa vypracovať ročné zúčtovanie preddavkov na daň

- Ročné zúčtovanie preddavkov na daň https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych/zoznam_vzorov_vydanych_fr_sr/tlaciva-zc-5zdp

- Do konca apríla po uplynutí zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa podáva

 

Povinnosť zamestnávateľa vystaviť potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované deti (alternatíva k povinnosti zamestnávateľa vypracovať ročné zúčtovanie preddavkov na daň) a doručiť zamestnancovi

- Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované deti https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych/zoznam_vzorov_vydanych_fr_sr/tlaciva-zc-5zdp

- Do 10. marca daného roku

 

 

Vyššie uvedený prehľad predstavuje len základný zoznam povinností, ktoré sa môžu meniť v závislosti od druhu vykonávanej práce, celkového počtu zamestnancov (napr. vznik povinnosti platiť koncesionárske poplatky od 3 zamestnancov) a pod.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk