Práceneschopnosť zamestnanca

 

Náhrada príjmu:

Práceneschopnosť a dĺžku jej trvania určuje ošetrujúci lekár. V prípade práceneschopnosti vzniká zamestnancovi nárok na náhradu príjmu vo výške 25% z denného vymeriavacieho základu od 1. do 3. dňa PN a vo výške 55% z denného vymeriavacieho základu od 4. do 10. dňa PN. Túto náhradu príjmu hradí zamestnávateľ. Od 11. dňa vzniká zamestnancovi nárok na nemocenské hradené cez Sociálnu poisťovňu. Zamestnanec si nárokuje náhradu príjmu predložením potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti, ktoré mu odovzdá lekár.

Oznamovacie povinnosti:

Ak dočasná pracovná neschopnosť trvá desať do desať dní (vrátane), zamestnávateľovi nevznikajú povinnosti voči Sociálnej poisťovni. Ak práceneschopnosť trvá dlhšie, zamestnávateľ je povinný Sociálnej poisťovni odovzdať vyplnený 2. diel potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti, ktoré mu zamestnanec predložil pri nárokovaní si náhrady príjmu. Zamestnávateľ je povinný tento dokument zaslať do troch dní po desiatom dni trvania PN.

Ak práceneschopnosť skončí, zamestnanec zamestnávateľovi predloží lekárom vystavený 4. diel potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti. V prípade, že PN trvala viac ako 10 dní, tento dokument je zamestnávateľ povinný odovzdať Sociálnej poisťovni.

Zamestnávateľ je tiež povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni vznik aj zánik dočasnej PN svojho zamestnanca najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca.

Návrat do práce:

Ak sa zamestnanec alebo zamestnankyňa vráti do práce po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnávateľ je povinný zaradiť ho na pôvodnú prácu a pracovisku. Ak zaradenie na pôvodnú prácu a pracovisko nie je možné, zamestnávateľ je povinný zaradiť ho na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk