Práva a povinnosti inšpektora pri kontrole

Inšpektori sú povinní preukázať sa preukazom SOI, vykonať záznam z každej kontroly, postupovať pri kontrole v súlade s platnými právnymi predpismi, vychádzať len z vlastných zistení, objektívne zisťovať a posudzovať skutkový stav, ku kontrolovaným osobám sa správať nepredpojato, odmietnuť všetky formy korupcie, utajovať meno pisateľa podania, zachovávať mlčanlivosť o služobnom, hospodárskom a štátnom tajomstve a o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri kontrole a v súvislosti s ňou.

Inšpektori pri výkone kontroly sú oprávnení vstupovať do priestorov kontrolovaných osôb, ktoré súvisia s činnosťami, ktoré je SOI oprávnená kontrolovať, vykonávať dozor, resp. dohľad, overovať totožnosť kontrolovaných osôb, požadovať od kontrolovaných osôb potrebné informácie, doklady, atď. požadovať, aby výrobky boli označené vhodným upozornením na riziká, odoberať vzorky výrobkov na posúdenie ich kvality, bezpečnosti a zhody, vydávať záväzné pokyny na odstránenie zistených nedostatkov, požadovať ich odstránenie, vydávať opatrenia podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa  a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

http://www.soi.sk/sk/Archiv/Rady-podnikatelom/Nalezitosti-kontroly.soi?ind=1

Pokuty

SOI vykonáva dozor nad 350 právnymi predpismi. Za zistené nedostatky SOI udeľuje pokuty v závislosti od porušenia príslušného právneho predpisu.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk