Práva a povinnosti podnikateľa

Pri kontrole SOI musí podnikateľ inšpektorom umožniť kontrolu - umožniť vstup do objektu, prevádzkarní, na pozemky a do iných priestorov, ktoré súvisia s predajom tovaru či služieb. Ak kontrolovaná osoba marí, ruší alebo inak sťažuje výkon kontroly  môže mu byť uložená poriadková pokuta.

V stanovej lehote sa musia odstrániť zistené nedostatky, ich príčiny a vykonať opatrenia na ich odstránenie. Musí sa o tom v stanovenej lehote podať správa inšpektorátu.

Ak sa zistí, že bezpečnosť alebo kvalita výrobku, ktorý SOI odobrala na skúšku, nie je vyhovujúca, musia sa uhradiť náklady na skúšky ako aj náklady na kúpu vzorky.

Ak kontrolovaná osoba s opatreniami nesúhlasí, môže proti nim podať do troch dní odo dňa ich doručenia písomné námietky. Námietky nemajú odkladný účinok. O námietkach rozhodne riaditeľ inšpektorátu do piatich dní od ich doručenia.

Ak sa udelí pokuta na základe rozhodnutia SOI, je možné sa odvolať v správnom konaní, a to do 15 dní od doručenia rozhodnutia.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk