Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“) je orgánom štátnej kontroly vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa s celoslovenskou pôsobnosťou. Pri plnení tejto úlohy SOI vykonáva kontrolu predaja výrobkov a poskytovania služieb spotrebiteľom, štátny dozor a kontrolu nad podnikaním v energetike podľa osobitných predpisov a dohľad nad trhom podľa osobitného predpisu.

Do pôsobnosti SOI patria prakticky všetci podnikatelia, ktorí ponúkajú svoje výrobky, tovar či služby, pokiaľ tieto nie sú upravené osobitnými predpismi (napríklad okrem potravín, kozmetických a tabakových výrobkov, liekov...).

Povinnosti podnikateľských subjektov pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb sú upravené zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/250

SOI kontroluje podnikateľov v celom distribučnom reťazci pôsobiacich na slovenskom trhu. To zahŕňa aj kontroly internetových obchodov, kde sa napríklad zameriava na obchodné a reklamačné podmienky, vrátane predaja nimi ponúkaných výrobkov a poskytovania služieb.

SOI svoje kontroly vykonáva na základe plánových kontrolných akcií, ako aj na základe spotrebiteľských podnetov.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk