Konkurz

Konkurz, (nazývaný nie celkom presne aj bankrot) je riešený zákonom č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide o kolektívne konanie s cieľom uspokojenia veriteľov prostredníctvom speňaženia majetku dlžníka, ktorý sa dostal do úpadku, teda situácie, keď nedokáže splácať svoje záväzky prevyšujúce jeho majetok. Zákon o konkurze definuje dôležité situácie ako napr. dlžník v úpadku § 3 ods. 1, platobná neschopnosť v § 3 ods. 2;  predĺženie § 3 ods. 3:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/7

Vyhláška MS SR č. 643/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe určenia platobnej neschopnosti a predlženia, určuje podrobnosti o tom, kto sa rozumie platobne neschopným, obsahuje negatívne vymedzenie finančného majetku a definuje, kedy sa neprihliada na peňažný záväzok 30 dní po lehote splatnosti ako na dôvodný na účel určenia platobnej neschopnosti.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/643

 

Konkurz prichádza do úvahy vtedy, ak dlžník je v úpadku, a za takého sa považuje vtedy, keď je platobne neschopný alebo predĺžený.

Ak dlžník podá návrh na vyhlásenie konkurzu, predpokladá sa, že je v úpadku a že nebol starostlivým hospodárom.

Platobne neschopný je ten, kto nie je schopný plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi.

Návrh na konkurz môže podať dlžník, veriteľ, alebo viacero veriteľov súčasne. Veritelia s najväčšími pohľadávkami potom v konkurznom konaní vytvoria veriteľský výbor. Ak peňažnú pohľadávku nie je voči dlžníkovi možné vymôcť exekúciou, tak do úvahy prichádza len konkurzné konanie.

 

Konkurz – právne a ekonomické riešenie úpadku (bankrotu)

Dlžník – úpadca, súkromná osoba alebo spoločnosť, ktorá má voči niekomu záväzok, čiže dlh

Veriteľ – ten, ktorý eviduje voči niekomu pohľadávku, čiže niekto mu je dlžný za poskytnutý tovar alebo službu (plnenie)

Objednávateľ – ten, ktorý za peňažné plnenie objednáva a prijíma tovar alebo službu

Dodávateľ – ten, ktorý za peňažné plnenie poskytuje tovar alebo službu 

 

Štatutárne orgány podnikateľa pred konkurzom

Štatutárne orgány právnickej spoločnosti majú vo všeobecnosti povinnosť postupovať pri výkone svojej funkcie s odbornou starostlivosťou. Tieto povinnosti sa však ďalej sprísňujú v čase, kedy spoločnosti začne hroziť úpadok (ale ešte v ňom nie je), teda pre kapitálové spoločnosti v čase tzv. krízy. Vtedy tieto orgány musia  urobiť všetko, čo by v obdobnej situácii urobila iná rozumne starostlivá osoba na prekonanie krízy, inak hrozí, že budú za určitých okolností ručiť veriteľom spoločnosti za dlhy spoločnosti.

Ak sa spoločnosť už do úpadku dostane, musia štatutárne orgány čo najskôr podať návrh na konkurz (alebo reštrukturalizáciu), inak nastupujú peňažné sankcie voči spoločnosti a naviac osobitná zodpovednosť za škodu veriteľom spoločnosti.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk