Ukončenie spoločnosti s ručením obmedzeným

Spravidla spoločnosť zanikne ku dňu výmazu z obchodného registra. (§ 68 ods.1 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník)

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513

Zánik spoločnosti môže nastať až po jej zrušení. Zrušenie spoločnosti môže prebiehať buď  likvidáciou, alebo bez likvidácie.

Likvidáciou sa myslí likvidácia obchodného majetku a záväzkov spoločnosti súvisiacich s podnikaním. Cieľom likvidácie je vyrovnanie, teda uspokojenie veriteľov (tých, voči ktorým má podnikateľ záväzky) a následné rozdelenie zostávajúceho majetku spoločnosti medzi jej vlastníkov. Spoločnosť sa ruší bez likvidácie vtedy, ak spoločnosť nemá dlhy ani majetok, alebo keď majetok spoločnosti prechádza na iného právneho nástupcu a deje sa tak pri zlúčení, splynutí, rozdelení alebo zmene právnej formy spoločnosti. Likvidácia sa nevyžaduje aj v iných zákonom stanovených prípadoch, keď spoločnosť nemá žiaden majetok alebo ak sa dostala do konkurzu a konkurz bol buď zamietnutý, zrušený, alebo zastavený pre nedostatok majetku, resp. ukončený s tým, že po ukončení žiadny majetok spoločnosti nezostal (§ 68 ods. 2  zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník).

Konkurz je kolektívna snaha o uspokojenie veriteľov prostredníctvom speňaženia majetku dlžníka, ktorý sa dostal do úpadku, teda situácie, keď nedokáže splácať svoje záväzky prevyšujúce jeho majetok. O konkurze podrobne hovorí zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/7

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk