Ukončenie živnostenského podnikania

 

O ukončení živnostenského podnikania a oprávnenia hovorí Zákon č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/455

Živnostenské oprávnenie zanikne dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o ukončení podnikania živnostenskému úradu, ak nie je uvedený neskorší dátum ukončenia.

  • osobne na jednotnom kontaktnom mieste (JKM)  v rámci okresného úradu kam patríte podľa trvalého pobytu alebo miesta sídla (pri právnických osobách),
    http://www.minv.sk/?jednotne-kontaktne-miesta-v-sr
  • elektronicky cez formulár Oznámenie o ukončení podnikania, ktorý nájdete v Lokátore služieb pod JKM - Službami živnostenského registra v rámci okresného úradu, do ktorého patríte podľa trvalého pobytu alebo miesta sídla (pri právnických osobách) 

          http://www.minv.sk/?elektronicke-sluzby-zivnostenskeho-registra

  

Na daňovom úrade následne treba odovzdať Osvedčenie o registrácii a pridelení daňového identifikačného čísla (kartičku s DIČ) a podať Žiadosť o zrušenie registrácie.

http://www.uradysr.sk/danovy-urad/

https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/REG/form.238.html

  

Vyplnenú žiadosť spolu s kartičkou osvedčenia  je možné zaslať na úrad aj poštou. Lehota na vybavenie tejto záležitosti je 30 dní odo dňa ukončenia podnikania. Rozhodnutie o zrušení vašej registrácie dostanete rovnako poštou. Ak kartičku nevrátite skôr, je to potrebné spraviť najneskôr do 15 dní od doručenia rozhodnutia. Ak ste platcom DPH, vraciate aj kartičku Osvedčenia o registrácii pre daň z pridanej hodnoty a vypĺňate vo formulári časť určenú pre platcov DPH.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk