Daňový úrad

Každý podnikateľský subjekt musí požiadať o registráciu elektronicky u správcu dane (daňový úrad), ktorý mu následne pridelí daňové identifikačné číslo (DIČ) a vydá doklad o pridelení DIČ. Lehota na podanie žiadosti o registráciu je 30 dní odo dňa získania povolenia alebo oprávnenia na podnikanie.

https://podpora.financnasprava.sk/395584-Povinnos%C5%A5-registr%C3%A1cie

http://danovy.urad-online.sk/tlaciva/register-tlaciva.php

 

Podnikateľský subjekt sa môže rozhodnúť, či sa stane aj platcom DPH. Môže podať na daňovom úrade žiadosť o registráciu na túto daň. Daňový úrad môže uložiť aj povinnosť zložiť zábezpeku na DPH. Aj potom sa ešte podnikateľ môže rozhodnúť, či sa registruje pre DPH alebo nie.

Informácie o registračnej povinnosti pre DPH uvádza stránka:

https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/registracna-povinnost-pre-dph

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk