Sociálna poisťovňa

Do Sociálnej poisťovne sa prihlasuje fyzická osoba – podnikateľ, až keď jej príjem dosiahne požadovanú výšku, a to až v roku nasledujúcom po roku, v ktorom fyzická osoba začala podnikať. Povinnosť prihlásiť sa do Sociálnej poisťovne vzniká k 1. júlu príslušného roku a lehota na registráciu za platiteľa poistného je 8 dní.

Ak ide o podnikateľa, ktorý je zamestnávateľom, povinnosť vzniká odo dňa uzatvorenia pracovného pomeru so zamestnancom a podnikateľ sa prihlasuje do registra zamestnávateľov do 8 dní od vzniku tejto povinnosti, odo dňa, v ktorom začal zamestnávať aspoň jedného zamestnanca.

Svojich zamestnancov musí deň pred ich nástupom prihlásiť do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia. Sociálna poisťovňa vedie register zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení.

Je potrebné uzavretie dohody o elektronickej komunikácii medzi zamestnávateľom a Sociálnou poisťovňou.

 

Vzory tlačív: http://www.socpoist.sk/formulare-ohc/48016s

 

Povinnosti právnických osôb – zamestnávateľov vo vzťahu k Sociálnej poisťovni:

http://www.socpoist.sk/aktuality-povinnosti-pravnickych-osob-zamestnavatelov-voci-sp-sa-testovacou-prevadzkou-registra-pravnickych-osob-nemenia/60800c

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk